Skip to main content

Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW

Mae Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW wedi'i hanelu at gyd-weithwyr yn y sectorau cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig, ac fe'i cynlluniwyd i gynnig cyngor ymarferol ynghylch rôl arweinydd canol. Mae'r rhaglen hon yn rhan annatod o waith ERW i ddarparu'r arlwy rhanbarthol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, a hynny mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gall y rheiny sy'n cofrestru ar gwrs Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW, ac sy'n cymryd rhan yn y cwrs hwnnw, ennill credydau tuag at Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Arweinyddiaeth. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i gynnig cyngor ymarferol ar rôl arweinydd canol.

Adborth cadarnhaol

Dyma'r pedwerydd tro i'r cwrs gael ei gynnal, ac mae'r adborth gan y rheiny sydd wedi bod yn rhan ohono wedi bod yn gadarnhaol iawn o ran yr effaith ar eu harfer. Dywedodd Lisa Harvey o Ysgol Gynradd Coedffranc yng Nghastell-nedd: "Mae'r hyfforddiant i Ddarpar Arweinwyr Canol wedi bod yn ffordd effeithiol a diddorol o rannu arfer da â chyd-weithwyr yn y rhanbarth, ac mae wedi fy ngalluogi i ddylanwadu ar fy arfer yn yr ysgol, i gwestiynu fy sgiliau arweinyddiaeth fy hun, ac i fyfyrio ar y modd y gellir rhoi systemau a strategaethau ar waith i wella deilliannau i ddisgyblion. Mae wedi rhoi'r cyfle i mi ddysgu gwybodaeth werthfawr gan siaradwyr gwadd, ac i rwydweithio ag arweinwyr eraill. Rwyf wedi mwynhau'r profiad yn fawr, a byddwn yn argymell y cwrs i ddarpar arweinwyr canol eraill." Ychwanegodd Kate Hurst, Ysgol Gymunedol Llangatwg: "Mae'r cwrs wedi fy ngalluogi i fod yn arweinydd canol mor effeithiol â phosibl, ac mae wedi rhoi'r hyder i mi nid yn unig i wella safonau yn fy adran, ond hefyd i fanteisio ar gyfleoedd arweinyddiaeth pellach yn yr ysgol. Mae'r grŵp rhwydweithio ar Hwb wedi bod yn ddefnyddiol, ac mae wedi fy ngalluogi i gael trafodaethau ag arweinwyr canol ledled y rhanbarth."

Y rhaglen

Darperir y rhaglen dros bedwar diwrnod llawn. Mae'r sesiynau'n cael eu cynnal gan benaethiaid uwchradd/cynradd/ysgolion arbennig profiadol, uwch-arweinwyr, a chyd-weithwyr rhanbarthol arbenigol. Dywedodd Sarah Perdue, Cydgysylltydd Dysgu Proffesiynol ERW: "Mae'r rhaglen, sy'n cynnwys dros 22 o oriau dysgu dan arweiniad trwy gyfrwng cyflwyniadau, gweithdai, trafodaethau a thasgau ymarferol, yn cynnig y cyfle i bobl feithrin eu gwybodaeth a'u sgiliau wrth iddynt baratoi ar gyfer heriau arweinyddiaeth ganol, a'u hwynebu, ac mae'n rhan o'r strategaeth ranbarthol ar gyfer cynllunio olyniaeth." Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â nhw y mae: Sut beth yw Arweinyddiaeth Ganol?; deall yr hinsawdd addysgol bresennol; arsylwi ar wersi yn effeithiol: defnyddio pecyn cymorth ERW; rhoi adborth a delio â sgyrsiau anodd; deall y cyswllt rhwng hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella, a mwy.

Mae ceisiadau ar gyfer cwrs Ionawr 2018 bellach ar agor tan 30 Tachwedd 2017. I gael rhagor o fanylion ac i weld sut y mae gwneud cais, dilynwch y ddolen: http://www.erw.cymru/ysgolion/arwain-dysgu/arweinwyr-canol/