Skip to main content

Cyrraedd y nod? Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol

Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd ERW effaith Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru (PDG) i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cymru, ynghyd â'i rôl wrth gau'r bwlch cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim, a hynny'n rhan o ymchwiliad y pwyllgor i Gyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol.

Daeth y Pwyllgor i'r casgliad ei fod yn cefnogi arferion Llywodraeth Cymru wrth ddefnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion, ond ei bod yn amlwg fod angen gwneud mwy o waith er mwyn sicrhau bod pob ysgol yn defnyddio'r arian yn fwy effeithiol.

Cyflwynodd y Pwyllgor 31 o argymhellion, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio ar sicrhau'r effaith fwyaf o ran y buddsoddiad yn y Grant Datblygu Disgyblion, gan gynnwys:

  • Pwysleisio y dylai'r Grant Datblygu Disgyblion gael ei ddefnyddio i gefnogi pob dysgwr cymwys, gan gynnwys y rheiny sy'n fwy galluog a thalentog.
  • Sicrhau bod pob ysgol yn cael ei hannog i roi ystyriaeth lawn i'r dystiolaeth a'r arbenigedd sydd ar gael ynghylch yr hyn sy'n ddefnydd effeithiol o'r Grant Datblygu Disgyblion, gan hefyd alluogi arweinwyr ysgolion i wneud penderfyniadau priodol ar gyfer eu disgyblion eu hunain.
  • Hyrwyddo a chynnig mwy o gymorth i sicrhau bod systemau a phrosesau effeithiol ar gael i bob ysgol ar gyfer tracio cynnydd disgyblion.
  • Sicrhau mwy o bwyslais ar ddefnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion i wella presenoldeb disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim.
  • Sicrhau bod Cynghorwyr Strategol y Grant Datblygu Disgyblion ym mhob consortiwm yn rhagweithiol a'u bod, lle bo angen, yn herio'r Grant Datblygu Disgyblion er mwyn sicrhau'r effaith a'r gwerth mwyaf am arian.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dylan Williams, Arweinydd Dysgu ERW ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion. Dylan.Williams@erw.org.uk

Gellir dod o hyd i'r adroddiad llawn trwy ddilyn y ddolen hon: http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11615/cr-ld11615-w.pdf