Skip to main content

Cynnwys Fideo ar Alw

Cynnwys Fideo ar Alw

Cydnabyddir yn eang y bydd cael athro ‘yn bresennol’ ym mywyd dysgwr yn ystod y cyfnod hwn sydd i ddod, yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles. Fodd bynnag, mae angen rhoi ystyriaeth ofalus iawn i'r ffordd y mae hyn yn cael ei hwyluso.

Gall dysgu o bell gynnwys cyfuniad o ddulliau cydamserol (dysgu byw lle mae myfyrwyr yn dysgu gyda'r athro ar yr un pryd) ac anghydamserol (myfyrwyr yn dysgu'n annibynnol ar wahanol adegau).

Fodd bynnag, argymhellir canolbwyntio ar ddarparu anghydamserol ar yr adeg hon, er mwyn hwyluso dysgu dan arweiniad athrawon. Efallai y bydd rhai athrawon yn ystyried ffrydio cynnwys fideo yn uniongyrchol i ddysgwyr. Fodd bynnag, mae gan ffrydio cynnwys o gartref athro i gartrefi eu dysgwyr y potensial i godi nifer o bryderon diogelu.Mae gan ffrydio byw hefyd y potensial i gael effaith negyddol ar lesiant, er enghraifft:

· Mewn llawer o aelwydydd bydd galw mawr am nifer gyfyngedig o ddyfeisiau sydd ar gael. Mae llawer o rieni yn gweithio gartref ar hyn o bryd, felly byddai gofyn i ddysgwyr ymgysylltu â llif fideo byw, ar adeg benodol o'r dydd, yn gosod gofynion afresymol ar y dyfeisiau sydd ar gael

· Mewn llawer o aelwydydd, bydd y dysgu mwyaf effeithiol yn digwydd pan fydd rhieni neu warcheidwaid yn gallu eistedd gyda'r dysgwyr. Gallai gofyn i rieni fod ar gael ar amser penodol hefyd fod yn anymarferol

· Efallai na fydd athrawon hefyd yn gallu darparu llif byw ar amser penodol am nifer o resymau ac unwaith eto, byddai'r pwysau i wneud hynny, yn cael effaith negyddol ar les yr athro

Gall athrawon greu profiadau i fyfyrwyr weithio ar eu cyflymder eu hunain a chymryd amser i amsugno cynnwys. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr, rhieni a gwarcheidwaid i gael mynediad at y cynnwys hwn ar adeg sy'n gweddu i drefn newydd yr aelwyd benodol honno. Bydd hefyd yn galluogi athrawon i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

Felly, argymhellir yn gryf na ddefnyddir ffrydio fideo byw a bod unrhyw gynnwys fideo ar gael ar alw. Mae nifer o offer ar gael yn Hwb lle gellir hwyluso'r dull hwn, gan gynnwys, J2E, Flipgrid, ac ati.

Cynnwys Fideo ar Alw.pdf