Skip to main content

Cynhadledd Ysgolion Arbennig a Darpariaethau ADY

Ddydd Mawrth 10 Hydref, daeth 60 o benaethiaid, uwch-arweinwyr ac athrawon o ysgolion arbennig a darpariaethau arbenigol ledled y rhanbarth i gynhadledd gyntaf ERW o'i bath. Agorodd Betsan O’Connor y digwyddiad, a hynny gyda negeseuon allweddol ynghylch yr heriau a'r cyfleoedd i ddod o ran Anghenion Dysgu Ychwanegol a diwygiadau i'r cwricwlwm. Felicia Wood o Kate Cairns Associates a gyflwynodd y prif anerchiad, a oedd yn canolbwyntio ar y model '5 to Thrive' sydd wedi cael ei ddatblygu gan KCA ac sy'n cefnogi oedolion i feithrin perthnasoedd adeiladol sy'n seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth o fyd niwrowyddoniaeth a datblygiad plant. Roed gan nifer o gynrychiolwyr ddiddordeb mewn defnyddio '5 to Thrive' yn eu lleoliadau, a bydd ERW yn datblygu cynllun i'w gyflwyno ledled y rhanbarth.

Yna, gwrandawodd y cynrychiolwyr ar gyflwyniadau gan: Ysgol Heol Goffa, Ysgol Hendrefelin, Canolfan Addysgu a Dysgu Sir Gaerfyrddin a Chanolfan Elfed. Rhoddodd y Pennaeth Nikki Symmons gyflwyniad a oedd yn amlinellu'r daith yr oedd hi a'i staff yn Heol Goffa arni tuag at ddod yn ysgol sy'n ystyried ymlyniad a thrawma. Rhannodd Nikki ddata a oedd yn dangos yn eglur yr effaith gadarnhaol yr oedd y dulliau newydd hyn yn eu cael ar les staff a disgyblion. Rhoddodd Jo Lee-Davies wybod am rai o'r systemau a phrosesau sy'n ystyried ymlyniad a thrawma sydd ar waith yn Ysgol Hendrefelin, ac, fel Nikki, roedd hi'n gallu dangos cysylltiad agos â gwell lles a dysgu. Roedd manteision defnyddio Hyfforddiant ar Emosiynau yn y Ganolfan Addysgu a Dysgu yn un o'r meysydd a gafodd eu trafod gan Bennaeth y Ganolfan, Jo Antoniazzi; gallodd rannu data a oedd yn tracio'r gostyngiad sylweddol iawn yn nifer y gwaharddiadau. Yn olaf, roedd Rhiannon Stephens-Davies, Rheolwr Cynhwysiant Canolfan Elfed, ar y cyd ag un o'i Chynorthwywyr Dysgu, wedi rhoi cyflwyniad ar yr effaith gadarnhaol y mae 'Isgyfeirio' wedi'i gael ar leihau'r angen am ymyraethau corfforol.

Roedd sesiynau'r prynhawn yn rhoi diweddariadau i'r cynrychiolwyr ar y diwygiadau i Anghenion Dysgu Ychwanegol, fframwaith newydd Estyn, Addysg Gychwynnol Athrawon, a'r Cwricwlwm i Gymru. Eglurodd Charlotte Thomas, Pennaeth Trawsffurfio Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru, y rhesymu y tu ôl i'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i'r Bil, yn ogystal â chrynhoi dogfen y genhadaeth genedlaethol, sydd newydd gael ei chyhoeddi. Cafwyd cyflwyniad gan Aron Bradley, Dirprwy Bennaeth Ysgol Pen-y-Bryn, ar fframwaith newydd Estyn. Rhoddodd Suzie Smith o Ysgol Crug Glas hanes ei phrofiad o arolygiad o dan y fframwaith newydd. Amlinellodd Lizzie Swaffield o PCYDDS y cynlluniau ar gyfer estyn y cyfleoedd o fewn Addysg Gychwynnol Athrawon i fyfyrwyr dreulio amser mewn lleoliadau arbenigol. Gallodd Julie Kay, Pennaeth Ysgol Penmaes roi rhagor o wybodaeth gan iddi fod â rôl allweddol yn y gwaith o lywio'r datblygiad hwn. Daeth y diwrnod i ben gydag Arloeswyr y Cwricwlwm yn rhoi diweddariadau ar bedwar o'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad: Iechyd a Lles (Janet Oyston, Ysgol Heol Goffa a Sue Warden, Ysgol Hendrefelin); Mathemateg a Rhifedd (Frederica Bryan Cardwell, Ysgol Pen-y-Bryn); Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (Suzie Smith, Cruglas ac Anna Vivien Jones, ERW); Y Celfyddydau Mynegiannol (Rachel George, Ysgol Maes-y-Coed ac Ellen Jones, Ysgol Cedewain).

Cafodd y diwrnod ei grynhoi a'i gloi gan Jonathan Roberts, Pennaeth Ysgol Hendrefelin, a hynny gyda negeseuon cadarnhaol allweddol ynghylch y rheidrwydd i gydweithio, a manteision hynny, er mwyn sicrhau budd i bob dysgwr yn ein hysgolion.