Skip to main content

Cynhadledd Tymor yr Hydref 2018

Pan gyhoeddwyd Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, gan Lywodraeth Cymru, fe wnaethom, fel y Llywodraeth, ymrwymiad i greu dull cenedlaethol o fynd i’r afael â Dysgu Proffesiynol ar gyfer yr holl ymarferwyr mewn ysgolion yng Nghymru, yn Hydref 2018. Ers hynny rydym wedi gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid ar draws y Llywodraeth, yr haenen ganol ac mewn ysgolion, i ddatblygu’r fodel, ac i sicrhau ei fod wedi ei sefydlu ar y dystiolaeth gadarnaf sydd ar gael parthed sut mae Dysgu Proffesiynol yn gweithio mewn ysgolion.  Bydd y model yn sail i'n polisïau a’n dyraniad adnoddau ar gyfer Dysgu Proffesiynol; bydd yn darparu canllawiau ar gyfer cynllunio a chyflenwi Dysgu Proffesiynol, a bydd yn fodd i ymarferwyr ac arweinwyr mewn ysgolion wybod eu hawliau o ran Dysgu Proffesiynol.  Bydd y model yn cael ei lansio'n ffurfiol mewn pedwar digwyddiad rhanbarthol yn Hydref 2018.

Hoffem eich gwahodd i fynychu Cynhadledd yr Hydref sy'n cael ei gynnal ar 22 Tachwedd - Parc Y Scarlets, Llanelli

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar y Model Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol newydd, a beth y mae'n ei olygu ar gyfer penaethiaid ac athrawon ar draws Cymru. Bydd yn cynnwys cyfraniadau gan feddylwyr strategol allweddol ar draws Cymru, sydd wedi cefnogi'r cwricwlwm a'r broses ddiwygio ehangach, gan gynnwys yr Athro Graham Donaldson, yr Athro Mick Waters a Philippa Cordingley

i fynychu, cofrestrwch ar y ddolen atodedig:

https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-flynyddol-genedlaethol-penaethiaid-2018-erw-annual-national-headteacher-conference-2018-tickets-50524198237