Skip to main content

Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad

Blaenoriaethu Perthnasoedd mewn ysgolion

Gwesty'r Village, Abertawe – dydd Gwener 16 Mawrth.

 

Roedd dros 70 o gynrychiolwyr ledled hanner cant o ysgolion yn y rhanbarth yn bresennol yn nigwyddiad ERW ar gyfer Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad. Dyluniwyd y diwrnod i arddangos rhai o'r arferion sy'n datblygu mewn ysgolion, ac i amlygu'r gwaith ysgol i ysgol cydweithredol sydd wrth galon y prosiectau a gynhaliwyd eleni.

Disgrifiodd Ysgol y Strade ei gwaith o ran datblygu hyfforddiant ar emosiynau ledled yr ysgol, a siaradodd dau ddisgybl Blwyddyn 12 am eu profiad o ddod yn hyfforddwyr emosiynau, a sut y mae hyn wedi bod o fudd iddyn nhw, yn ogystal â disgyblion iau yn yr ysgol. Roedd cyflwyniadau gan Ysgol Gynradd Cadle ac Ysgol Gynradd y Groes hefyd yn amlygu manteision gwaith disgybl i ddisgybl, yn enwedig gan i Hyfforddwyr Emosiynau o Flynyddoedd 5 a 6 yn ysgol Cadle fynd i Ysgol y Groes er mwyn hyfforddi disgyblion yno. Aeth disgyblion cynradd Ysgol y Groes ati i chwarae rôl ac arddangos hyfforddiant ar emosiynau ar waith. Roedd disgyblion o Ysgol Gynradd Model hefyd wedi rhoi cyflwyniad ar eu gwaith fel Cymodwyr y Cae Chwarae. Rhannodd Ysgol T Llew Jones eu taith o ran datblygu Chwarae sy'n Seiliedig ar Berthnasoedd yn ymyrraeth er mwyn ymgysylltu â'r rhieni. Yr ysgolion eraill a siaradodd am eu camau wrth ymgorffori arfer perthynol yn yr ysgol oedd Ysgol Gyfun Pontarddulais, sy'n cydweithio'n agos ag Ysgol y Strade, Ysgol Gynradd Gatholig St Francis, ac Ysgol Rhydygroes. Rhoddodd Kay Duncan o Wasanaethau Seicoleg Addysgol Castell-nedd Port Talbot gyflwyniad ar Ganllawiau ar Ryngweithio trwy Fideo, sy'n offeryn cymhwyso cadarnhaol sy'n cael ei ddefnyddio i wella ymadweithiau rhwng athrawon a disgyblion mewn rhai ysgolion.

Trafodwyd y brif araith ysbrydoledig gan yr Athro Robin Banerjee, Seicolegydd Datblygiadol o Brifysgol Sussex. Aeth ati i'n hatgoffa, yn syml, mai brig gweladwy mynydd iâ cymhleth yw ymddygiad, a bod angen i ni ddechrau ystyried plant yn rhan o gyd-destun amlochrog, yn hytrach na bod ganddynt ‘broblemau’ yn bodoli y tu mewn iddynt. Daeth y diwrnod i ben gyda chyflwyniadau gan athrawon sydd wedi bod yn rhan o ddau o weithgorau ERW. Roedd cyflwyniad y grŵp cyntaf yn cynnwys set o ganllawiau rhyngweithiol a ddatblygwyd i gefnogi ysgolion i feithrin ac ymgorffori arfer perthynol. I gloi, dangoswyd gwaith yr ail grŵp: ffilm animeiddiedig ddigidol o'r enw ‘Tŷ'r Ymennydd’, sy'n egluro i'r disgyblion sut y mae angen i'r ymennydd deimlo'n ddiogel er mwyn i ni ddysgu. Disgyblion o Gyfnod Allweddol 3 a 4 sy'n traethu ar ‘Tŷ'r Ymennydd’, a bydd ar gael fel adnodd dwyieithog.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Walters: sara.walters@erw.org.uk