Skip to main content

Cymedroli 2017-2018 - PRIF NEGESEUON

  • Mae’n statudol ers Medi 2015 i bob pennaeth sicrhau fod yr ysgol yn dod yn rhan o glwstwr cymedroli ysgolion a bod y grŵp clwstwr cymedroli ysgolion yn cyfarfod o leiaf unwaith ym mhob blwyddyn ysgol naill ai yn ystod tymor y gwanwyn neu yn ystod tymor yr haf. Prif orchwyl y grŵp yw i gymedroli gwaith ysgol disgybl ar ddiwedd cyfnod allweddol 2 a diwedd cyfnod allweddol 3.    Mae’r gofynion hyn yn parhau i fod yn statudol.
  • Mae calendr safoni a chymedroli ERW ar gyfer 2017-2018 wedi ei bennu. Bwriad y calendr yw sicrhau cysondeb ar draws y rhanbarth. Cytunodd Arweinwyr Asesu pob ALl fod cynnig ffenestr cymedroli o Fawrth 19ed hyd Mai 18ed, 2018 yn rhoi’r dewis i glystyrau i gynnal y diwrnod cymedroli cyn gwyliau Pasg os y dymunant neu i drefnu’r digwyddiad yn nhymor yr haf 2018.
  • Mae’r safle cymedroli clwstwr ar HWB yn parhau i fod yn weithredol ar gyfer 2017-2018. Nid yw’r gofynion yma yn statudol. Dull i hwyluso’r broses statudol ar draws ERW yw’r bwriad. Mae rhwydd hynt gennych fel clwstwr neu ysgolion i gadw tystiolaeth lafar, darllen ac unrhyw dystiolaeth gweledol arall ar liniadur neu gyfrifiadur tabled cyn belled a’i fod yn wybodus i’r cymedrolwyr ym mhle mae’r dystiolaeth berthnasol.
  • Mae bron pob un clwstwr yn defnyddio’r taflenni sylwebaeth disgybl ar HWB i uwcholeuo’r lefelau ac i ysgrifennu paragraff byr (dm mwy na 200 o eiriau) yn dyfarnu’r lefel cyd-fynd orau. Mae hyn yn sicrhau fod adborth y clwstwr ar y camau nesaf ar gyfer y disgybl yn cael ei gofnodi yn hwylus ac ar gael i ysgolion y clwstwr yn ddi-oed. Dyletswydd y pennaeth yw sicrhau fod yr ysgol yn ymateb i’r argymhellion hyn.
  • Mae taflenni sylwebaeth disgybl ar gyfer y deilliannau diwygiedig yn y cyfnod sylfaen ar Hwb. Cofiwch asesu yn erbyn y deilliannau hyn yn 2018.
  • Mae ERW yn ariannu tri arweinydd asesu unwaith eto ar gyfer pob clwstwr – un ar gyfer y cyfnod sylfaen, un ar gyfer cyfnod allweddol 2 ac un ar gyfer cyfnod allweddol 3. I’r perwyl yma, mae pob arweinydd asesu yn derbyn £540 ar gyfer cydlynu’r trefniadau cymedroli clwstwr.
  • Ni ddylai’r gwaith o gasglu’r tystiolaeth ar gyfer cymedroli fod yn lwyth gwaith ychwanegol. Mae’n hysbys i bawb ers sawl blwyddyn bellach mai llyfrau / ffeiliau digidol cyfredol y disgyblion yw’r proffilau a ddefnyddir ar gyfer cymedroli.
  • Cyfrifoldeb pob pennaeth yw rhoi trefniadau ar waith i sicrhau fod y pynciau craidd yn cael eu cymedroli ar lefel clwstwr yn flynyddol. Gellir defnyddio grant gwella ysgolion i ryddhau athrawon ar gyfer y broses gan
  • fod cymedroli ar ddiwedd cyfnodau allweddol 2 a 3 yn orchymyn statudol.