Skip to main content

Cyfleoedd hyfforddi cyffrous

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd hyfforddi isod, edrychwch ar ein calendr yma

Aros yn saff, bod yn saff  

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), fel y corff rheoleiddio ar gyfer 7 grŵp sy’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant yng Nghymru, wedi ymdrin â thros 2,000 o achosion o amau priodoldeb i ymarfer ymarferydd.

Sesiwn hanfodol i ymarferwyr â’r rhai hynny â chyfrifoldebau staff, a fydd yn helpu i sicrhau eich bod yn parhau i fod yn briodol i ymarfer drwy:

 • ddadelfennu Cod Ymddygiad ac Arfer Proffesiynol CGA
 • trafod enghreifftiau o achosion real ar bynciau megis perthynas amhriodol, cyfryngau cymdeithasol, ataliaeth dysgwyr a dwyn o’r ysgol
 • archwilio pa ymddygiad y tu allan i’r ysgol sy’n briodol, gan ddefnyddio enghreifftiau o achosion real pan fo ymarferwyr wedi torri safonau CGA
 • rhoi manylion am resymau pam caiff cais cofrestru rhai ymarferwyr ei wrthod
 • cyflwyno canllawiau arfer da poblogaidd CGA ar feysydd megis defnydd priodol o’r cyfryngau cymdeithasol a phrofion, asesu, arholiadau a goruchwylio.

 

Cynllunio, gwneud, adolygu"-Gweithdy ar sut i ddatblygu e-bortffolio

Y Pasbort Dysgu Proffesiynol yw’r platfform gorau ar gyfer eich dysgu proffesiynol.

Lansiwyd gan Lywodraeth Cymru (trwy CGA) fel yr e-bortffolio cenedlaethol, safonedig. Gellid ei ddefnyddio i gofnodi a myfyrio ar eich datblygiad proffesiynol.

Bydd y sesiwn hon yn dangos sut i ddatblygu portffolio yn rhwydd ac yn gyflym ac yn esbonio sut i:

 • cofnodi eich dysgu proffesiynol ar hyd y ffordd, drwy ddefnyddio ffôn symudol, tabled neu ddyfais symudol arall
 • lanlwytho dogfennau, fideos, cyflwyniadau a ffeiliau sain wrth i chi ddatblygu trwy eich gyrfa
 • defnyddio EBSCO, porth ar-lein i dros 4,500 o gofnodon addysg academaidd, papurau ac e-lyfrau, sydd ar gael am ddim i gofrestreion CGA
 • defnyddio eich portffolio i gynllunio eich gyrfa, pennu amcanion a pharatoi ar gyfer eich adolygiad perfformiad blynyddol
 • rhannu arfer gorau â chydweithwyr

Hyfforddiant a chymorth cadernid, trategaethau lles i gefnogi'r gweithle.

 • Darparu strategaethau ymarferol, diagnosteg, tactegau ac offer i roi hwb i gadernid meddyliol, emosiynol a chorfforol ymhlith arweinwyr, rheolwyr a thimau.
 • Dysgu’r model 5 Piler Cadernid a luniwyd i addysgu, grymuso ac ysbrydoli unigolion i ddarganfod a chyflawni eu lefelau uchaf posibl o gadernid.
 • Deall y budd sylweddol sydd ynghlwm wrth gefnogi cadernid yn y gweithle yn ystod adegau o ansicrwydd a newid.
 • Adnabod arwyddion rhybuddio cynnar neu symptomau salwch meddwl, straen, gorbryder ac iselder yn eich tîm.
 • Nodi sut i fodelu eich ymddygiad gwaith iach eich hun a dylanwadu’n rhagweithiol ar les gweithwyr.
 • Ymdrin â thrafodaethau neu bynciau anodd yn hyderus â chydweithwyr gan gydnabod ffiniau priodol ac adegau i gyfeirio neu atgyfeirio.
 • Sicrhau’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i arwain, ysbrydoli a lleihau straen yn y gweithle.

 

‘Rhaeadru’ Datblygu diwylliant hyfforddi i reoli meddwl cadarnhaol  

 • Look in depth at individual learning styles (NLP Techniques) to best tailor goals and structures
 • Clarity about what you want, why you want it and how you can get it
 • Deepen your understanding of how coaching and mentoring can impact an organisation
 • Get a critical understanding of the role and responsibilities of the workplace coach and mentor
 • Defining the difference between coaching and mentoring
 • Strategies on how to bridge the gap between where you are now and where you want to be
 • Understanding the Skills, Principles and Practice of Effective Management Coaching and Mentoring
 • Developing strategies to manage positive mind set within a coaching context
 • Increased knowledge of self/self-awareness and ability to relate to and influence others
 • Increased motivation and personal effectiveness
 • Increased resourcefulness/resilience e.g. ability to handle change