Skip to main content

Cyfleoedd ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Ysgolion

Gwnewch gais i fod yn Fentor, Briffiwr, Hyfforddwr neu'n Asesydd.

‘Mae'r holl ymarferwyr yn ein hystafelloedd dosbarth yn arweinwyr, a hynny naill ai trwy arwain y dysgwyr neu drwy arwain eu cyd-weithwyr yn yr ysgolion. Felly, rydym yn ymdrechu i gefnogi'r holl ymarferwyr i ddatblygu a gwella fel arweinwyr, ac i'w galluogi i ddatblygu a gwella eu cyd-weithwyr hefyd.’

Fel rhan o Raglen Arweinyddiaeth ERW ar gyfer ymarferwyr, mae ERW yn ceisio datblygu tîm o Gynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch, Athrawon ac Arweinwyr Ysgol o bob cwr o'r rhanbarth a fydd yn cefnogi rhaglenni datblygu arweinyddiaeth ERW trwy hyfforddi fel mentoriaid, hyfforddwyr, briffwyr ac aseswyr.

Mae'r cyfleoedd hyn yn darparu datblygiad proffesiynol effeithiol trwy hyfforddiant, ac yn cefnogi datblygiad cyd-weithwyr, ysgolion a'r system ehangach.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyfforddiant ar gyfer y rolau hyn, a bydd ERW yn talu am y costau cyflenwi ar gyfer nifer y diwrnodau a gytunwyd ar gyfer pob rôl. (3-6 diwrnod 2017-18)

DATGAN DIDDORDEB

Os dymunwch gael eich ystyried dylech anfon datganiad o'ch diddordeb gan gynnwys:

  1. Nodwch eich profiad a’ch rheswm dros dderbyn y rol
  2. Cefnogaeth ysgrifenedig gan eich Pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr

Dylid dychwelyd eich datganiad o ddiddordeb erbyn 28ain o Fedi 2017 at rhian.derrick@erw.org.uk .

Rôl

Lefel o brofiad

Briffiwr ar gyfer rhaglenni hyfforddi Cynorthwywyr Addysgu

·         Cynorthwyydd Addysgu

·         CALU

·         Athro

·         Arweinydd Ysgol

Asesydd Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

·         CALU Profiadol

·         Athro

·         Arweinydd Ysgol

Gwiriwr Allanol Athrawon Newydd Gymhwyso (Mentor Allanol)

·         Mentor Ysgol Athrawon Newydd Gymhwyso

·         Arweinydd Ysgol

Hyfforddwr Arweinyddiaeth (CPCP a Phenaethiaid Newydd)

·         Pennaeth Profiadol

Aelod o Banel Asesu'r CPCP

·         Pennaeth Profiadol

*Manylion Ychwanegol

 

Cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth Manylion Ychwanegol.

Rôl

Briffiwr ar gyfer rhaglenni hyfforddi Cynorthwywyr Addysgu.

Byddwch yn datblygu arbenigedd o fewn eich meysydd arbenigol er mwyn:

·         darparu rhaglenni hyfforddi

·         cynorthwyo a hyfforddi dysgwyr

·         cysylltu â phartneriaid

·         gwerthuso effeithiolrwydd hyfforddiant a chanlyniadau;

Asesydd Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

·         Mae gan Aseswyr Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch rôl hanfodol o ran cymhwyso Safonau Proffesiynol CALU i geisiadau CALU, a dyfarnu Statws CALU gan Lywodraeth Cymru.

·         Rhaid i ymgeiswyr gael dealltwriaeth drylwyr o'r Safonau Proffesiynol ar gyfer CALU, a phrofiad o arwain a rheoli cynorthwywyr addysgu yn effeithiol.

 

Gwiriwr Allanol Athrawon Newydd Gymhwyso (Mentor Allanol)

·         Sicrhau ansawdd y trefniadau ymsefydlu mewn ysgolion.

·         Cefnogi Mentoriaid Ymsefydlu.

·         Hwyluso cyfarfodydd rhwydwaith clwstwr ar gyfer mentoriaid bob hanner tymor.

·         Darparu cymorth mentora ychwanegol i'r Athro Newydd Gymhwyso fel sy'n ofynnol o fewn y clwstwr.

·         monitro gwaith papur a gynhyrchir gan fentoriaid ac Athrawon Newydd Gymhwyso, a gwneud argymhellion.

Hyfforddwr Arweinyddiaeth. (CPCP a Penaeth newydd)

Hyfforddwr Arweinyddiaeth.

·         Fel Hyfforddwr Arweinyddiaeth, byddwch yn:

o   Darparu cymorth o ansawdd uchel i ymgeiswyr trwy gydol y broses CPCP.

o   Cefnogi'r ymgeisydd i nodi tystiolaeth o'i ymarfer arweinyddiaeth sy'n bodloni'r Safonau Arweinyddiaeth;

o   Rhoi cymorth i'r ymgeisydd wrth iddo baratoi ar gyfer y ganolfan asesu; ac ar gyfer ei Gyfweliadau Arweinyddiaeth.

o   Mynd i'r hyfforddiant cychwynnol

CPCP Aelod o'r Panel Asesu.

Aelod o'r Panel Asesu.

·         Fel Aelod o'r Panel Asesu:

o   Bydd gennych ddealltwriaeth glir o'r Safonau Arweinyddiaeth a sut y mae'r rhain yn cael eu harddangos yn ymarferol.

o   Byddwch yn amlygu barn gadarn, ac yn gallu nodi materion allweddol yn fanwl gywir, gan roi adborth priodol ac ystyrlon.

o   Bydd eich sgiliau o ran cyfathrebu, gwaith tîm a rheoli perthnasoedd yn rhagorol, a byddwch yn gallu cynnal trafodaethau â hyder, tact a doethineb.