Skip to main content

CYFLEOEDD AR GYFER ARWEINYDDIAETH MEWN YSGOLION

Gwnewch gais i fod yn Gwiriwr Allanol Athrawon Newydd Gymhwyso.

‘Mae'r holl ymarferwyr yn ein hystafelloedd dosbarth yn arweinwyr, a hynny naill ai trwy arwain y dysgwyr neu drwy arwain eu cyd-weithwyr yn yr ysgolion. Felly, rydym yn ymdrechu i gefnogi'r holl ymarferwyr i ddatblygu a gwella fel arweinwyr, ac i'w galluogi i ddatblygu a gwella eu cyd-weithwyr hefyd.’

Fel rhan o Raglen Arweinyddiaeth ERW ar gyfer ymarferwyr, mae ERW yn ceisio datblygu tîm o Gynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch, Athrawon ac Arweinwyr Ysgol o bob cwr o'r rhanbarth a fydd yn cefnogi rhaglenni datblygu arweinyddiaeth ERW trwy hyfforddi fel Gwiriwr Allanol Athrawon Newydd Gymhwyso

DATGAN DIDDORDEB

Os dymunwch gael eich ystyried dylech anfon datganiad o'ch diddordeb gan gynnwys:

  1. Nodwch eich profiad a’ch rheswm dros dderbyn y rol
  2. Cefnogaeth ysgrifenedig gan eich Pennaeth neu Gadeirydd y Llywodraethwyr

Dylid dychwelyd eich datganiad o ddiddordeb at rhian.derrick@erw.org.uk .

RÔL

LEFEL O BROFIAD

Gwiriwr Allanol Athrawon Newydd Gymhwyso

·Mentor Ysgol Athrawon Newydd Gymhwyso

· Arweinydd Ysgol

 

Rôl

Sicrhau ansawdd y trefniadau ymsefydlu mewn ysgolion.

·         Cefnogi Mentoriaid Ymsefydlu.

·         Hwyluso cyfarfodydd rhwydwaith clwstwr ar gyfer mentoriaid bob hanner tymor.

·         Darparu cymorth mentora ychwanegol i'r Athro Newydd Gymhwyso fel sy'n ofynnol o fewn y clwstwr.

·         monitro gwaith papur a gynhyrchir gan fentoriaid ac Athrawon Newydd Gymhwyso, a gwneud argymhellion.