Skip to main content

Chwarae yn Seiliedig ar Berthynas

i ddysgwyr o bob oed

Mehefin 22ain

Helen Worrall, Ymgynghorydd Addysg Annibynnol

Mae canllawiau Cadw Addysg yn Ddiogel gan Lywodraeth Cymru yn nodi bod 'chwarae yn bwysig i ddysgwyr o bob oed ac y dylai fod yn strwythuredig ac yn ddistrwythur. '

Mae Chwarae yn Seiliedig ar Berthynas yn cynnig dull clir i ymarferwyr o chwarae strwythuredig sydd wedi’i seilio ar berthynas. Gellir ei ymgorffori mewn arfer dyddiol er mwyn cefnogi dysgwyr ar yr adeg hon i feithrin cysylltiadau, datblygu ymdeimlad o hunan effeithiolrwydd a meithrin teimladau o ddiogelwch, llonydd a gobaith.

Ymgynghorydd Addysg Annibynnol yw Helen Worrall sydd wedi arbenigo mewn cefnogi plant sydd a profiad o newid, trawma a cholled ers 2004. Mae Helen wedi addasu'r gweithgareddau Chwarae sydd yn Seiliedig ar Berthynas er mwyn gellir eu defnyddio o fewn y canllawiau presennol ar cadw pellter cymdeithasol. Yn ystod yr hyfforddiant bydd cyfranogwyr yn datblygu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i gymhwyso egwyddorion Chwarae sydd yn Seiliedig ar Berthynas yn eu lleoliadau, naill ai fel sesiynau ar wahân neu wedi'u gwreiddio o fewn eu hymarfer dyddioL. Bydd Helen hefyd yn ceisio datblygu hyder cyfranogwyr drwy rannu ffilmiau byr sy'n modelu sut i ddefnyddio'r dull.

Mae ERW yn hapus iawn i groesawu Helen nol i rannu ei chyfoeth o arbenigedd gydag ymarferwyr ar draws y rhanbarth ar yr adeg hon o newid digyffelyb. Nodwch y bydd yr hyfforddiant yn cael ei gyflwyno yn Saesneg. Bydd deunyddiau cysylltiedig ar gael yn Gymraeg a Saesneg yn dilyn yr hyfforddiant.

Nid oes angen cofrestru ar gyfer y gweminarau ar Fehefin 22ain-cliciwch ar y lincs isod i ymuno ar y diwrnod

10:00 – 11:45 CYNRADD 

13:30 – 15:15 UWCHRADD  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4NDE4NDctNjFmZC00OTdlLTlkYzUtZDFkMTM3NWFlOTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%2206987eed-0667-4403-8a9e-53827107273b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d