Skip to main content

Cefnogi'r Broses Bontio ar gyfer Disgyblion Agored i Niwed

Bydd y cwrs hwn yn archwilio prosesau pontio disgyblion a'r modd y maent yn effeithio ar les cymdeithasol ac emosiynol unigolion, ynghyd â'u datblygiad academaidd.

 

Gan gydnabod bod dull ysgol gyfan a dealltwriaeth o brosesau pontio yn allweddol i wella deilliannau i bob plentyn, bydd y cwrs undydd hwn yn galluogi staff i ddeall pam y mae'n bwysig pontio'n iawn, a sut y gallai achos aflwyddiannus o addasu i fywyd mewn ysgol uwchradd effeithio ar les hirdymor a chyrhaeddiad addysgol unigolyn.

 

Er bod y diwrnod hyfforddi hwn yn cael ei ddarparu i gefnogi'r broses bontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd, bydd y cynnwys hefyd yn rhoi ystyriaeth i brosesau pontio yn ystod y diwrnod ysgol a rhwng cyfnodau allweddol.

 

Erbyn diwedd y dydd, bydd y cyfranogwyr yn gallu gwneud y canlynol:

  • Deall y gwahaniaethau rhwng prosesau pontio llwyddiannus ac aflwyddiannus
  • Nodi'r ffactorau risg a diogelu o ran cynnal prosesau pontio llwyddiannus
  • Nodi nodweddion unigol a allai effeithio ar brosesau pontio llwyddiannus
  • Penderfynu ar y ffactorau amgylcheddol ehangach sy'n effeithio ar brosesau pontio

llwyddiannus

 

Mae'r cwrs yn agored i Arweinwyr Plant sy'n Derbyn Gofal Dynodedig mewn ysgolion, neu unrhyw aelod o staff sy'n gyfrifol am bontio disgyblion agored i niwed. Bydd ERW hefyd yn cynnig diwrnod wedi'i gyflenwi ar gyfer ysgolion i ryddhau'r aelod perthnasol o staff. Dylid llenwi ffurflen ar y diwrnod hyfforddi dan sylw a’i rhoi i aeold o staff o ERW.

 

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal mewn amryw o leoliadau ledled rhanbarth ERW ym mis Mawrth 2020 – cliciwch ar y Eventbrite perthnasol i archebu eich lle.

 

Gwesty'r Village
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-gyfer-y-broses-bontiotransition-training-tickets-98232795937

Bro Teifi
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-gyfer-y-broses-bontiotransition-training-tickets-98235271341

Hook CP
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-gyfer-y-broses-bontiotransition-training-tickets-98237209137

Dwr y Felin
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-gyfer-y-broses-bontiotransition-training-tickets-98238797889

MRC Llandrindod
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-gyfer-y-broses-bontiotransition-training-tickets-98240687541

Canolfan Halliwell
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-gyfer-y-broses-bontiotransition-training-tickets-98243509983

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Cydgysylltydd Rhanbarthol y Grant Datblygu Disgyblion: dylan.williams@erw.cymru