Skip to main content

Categoreiddio Cenedlaethol

Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mewn partneriaeth ag ysgolion ac awdurdodau lleol, y gallwn gyfeirio ein cymorth a'n hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau'r gwelliannau y mae eu hangen yn ein system ysgolion. Caiff cryfderau a meysydd ar gyfer gwelliant o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yr ysgol eu nodi trwy drafodaethau ag ysgolion trwy gydol y flwyddyn. Defnyddir y trafodaethau hyn wedyn i benderfynu ar y lefel fwyaf priodol o gymorth ar gyfer yr ysgol.

Mae'r pedwar rhanbarth wedi cynnal prosesau cymedroli a dilysu trwyadl i sicrhau bod y broses gategoreiddio yn cael ei gweithredu'n gyson ledled Cymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich ysgol leol a'r system Categoreiddio Ysgolion yma http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=cy

 

Negeseuon Allweddol

  • Mae categoreiddio yn ein galluogi i weld lle mae angen i ni gyfeirio ein hadnoddau, a'r modd y gallwn gefnogi ysgolion i wella trwy weithio gydag eraill.

 

  • Mae categoreiddio yn ymwneud â nodi pa ysgolion sydd â'r angen mwyaf am gymorth; nid oes a wnelo categoreiddio â labelu neu greu tablau cynghrair.

 

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ychydig ar y system categoreiddio yn 2017-18 fel ei bod yn rhoi mwy o bwyslais ar asesiad yr ysgolion eu hunain (sef eu hunanarfarniad) o ansawdd eu haddysgu a'u dysgu, ynghyd â'u gallu i helpu ysgolion eraill i wella. Ar gyfer 2017-18, penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio mynd ati i wneud y gwaith cyfrifo, yn rhan o Gam 1, sy'n gosod ysgolion mewn grŵp safonau.  Ni chyhoeddir grŵp safonau ar gyfer 2017-18. Fodd bynnag, bydd data ysgol yn parhau i gael eu rhannu â chonsortia rhanbarthol a'u defnyddio i lywio trafodaethau, yn rhan o gam 2 y broses. Bydd Cam 3 yn rhoi cod lliw i ysgolion ar gyfer lefel y   cymorth y mae arnynt ei hangen, a bydd hwn yn parhau i gael ei gyhoeddi ar Fy Ysgol Leol. Bydd y llinellau amser a'r prosesau ar gyfer y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn aros yr un fath.

 

  • Mae hyn yn rhan o'r trefniadau pontio wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen yn ei chenhadaeth i ddiwygio atebolrwydd o fewn y system addysg, a sicrhau bod ysgolion,   a dysgwyr yn y pen draw, yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir i'w galluogi i wireddu eu potensial yn llawn.