Skip to main content

Canlyniadau TGAU 2019

Heddiw, hoffwn ni yn ERW ymestyn llongyfarchiadau cynnes i’r holl ddysgwyr Blwyddyn 11 am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Rydyn yn llawn gwerthfawrogi’r ymdrech gan ddysgwyr, eu teuluoedd a’i hysgolion i gyrraedd y lefel uchel yma o lwyddiant, ac yn dymuno’r gorau i’r holl bobl ifanc yma wrth iddyn nhw ddewis eu camau nesaf. Mae cyngor a chymorth ar gael i’r dysgwyr yma, gan gynnwys ystod eang o gyfleoedd addysg ôl-16 ledled y rhanbarth yn ein hysgolion a cholegau.

 

Wrth i’r cwricwlwm yng Nghymru esblygu, mae ERW’n edrych ymlaen at gynorthwyo ysgolion a sefydliadau, gan gynnig amrywiaeth o gefnogaeth ysgol i ysgol, er mwyn ceisio sicrhau’r deilliannau gorau i ddysgwyr a’i cymunedau.

 

Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Cyd-Bwyllgor ERW: “Unwaith eto, mae pobl ifanc ledled ERW wedi perfformio’n hynod o dda yn eu harholiadau ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4. Ymestynnaf longyfarchiadau cynnes i’r disgyblion i gyd, a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosib”