Canlyniadau TGAU 2018

Datganiad Rhanbarthol i'r Wasg

Hoffai ERW longyfarch dysgwyr am eu cyrhaeddiad yn arholiadau TGAU eleni. Rydym yn falch iawn bod holl waith caled staff a dysgwyr wedi talu'n ôl.

Mae Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn nefnydd mesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd. Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn adrodd ar ddeilliannau rhanbarthol a lleol. Mae'r GCA eisoes yn gweithio'n agos ag ysgolion i dracio perfformiad dysgwyr unigol dros amser, a fydd yn golygu bod arweinwyr ysgol a'n hawdurdodau lleol mewn sefyllfa dda i fesur ble mae ysgolion yn gwneud cynnydd da a ble y gall fod angen cefnogaeth bellach arnynt.

Fel yn y gorffennol rydym wedi siarad gyda darparwyr addysg ôl-16 i sicrhau nad yw'r un dysgwr o dan anfantais a bod llwybrau priodol yn cael eu cynnig iddynt yn dilyn derbyn eu canlyniadau.

 

“Mae'r rhanbarth yn falch i gynnig llongyfarchiadau i fyfyrwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr ar y canlyniadau TGAU a gyflawnwyd eleni ac edrychwn ymlaen at weld pobl ifanc yn symud yn llwyddiannus i’r cam nesaf o’u taith ddysgu p'un a yw'n addysg bellach, prentisiaethau neu ym myd gwaith. 

Yn y cyfnod hwn o newid cyflym i'r cwricwlwm a'r strwythur arholiadau yng Nghymru, fel Awdurdodau Lleol, rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion i wella ansawdd addysg uwchradd ymhellach a sicrhau bod dysgwyr yn cyflawni eu potensial”.

 

Ian Budd, Ian Budd, Cyfarwyddwr Arweiniol ERW

 

“Ar ran y rhanbarth, hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr sydd wedi gweithio'n galed i gyflawni eu canlyniadau. Hoffwn hefyd ddiolch i'r holl rieni a gofalwyr sydd wedi darparu cefnogaeth ac annog eu plant a staff yr ysgolion sydd wedi gweithio mor galed i gefnogi eu disgyblion. Rwy'n gobeithio y bydd y canlyniadau hyn yn galluogi'r myfyrwyr i symud ymlaen i gyrsiau addysg ôl-16 o’u dewis, prentisiaethau neu i ddod o hyd i waith addas. Beth bynnag fo'u camau nesaf, dymunwn pob llwyddiant iddynt”.

Y Cyng Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Cydbwyllgor ERW