Skip to main content

Canlyniadau TGAU 2018

Datganiad Rhanbarthol i'r Wasg

Hoffai ERW longyfarch dysgwyr am eu cyrhaeddiad yn arholiadau TGAU eleni. Rydym yn falch iawn bod holl waith caled staff a dysgwyr wedi talu'n ôl.

Mae Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn nefnydd mesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd. Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn adrodd ar ddeilliannau rhanbarthol a lleol. Mae'r GCA eisoes yn gweithio'n agos ag ysgolion i dracio perfformiad dysgwyr unigol dros amser, a fydd yn golygu bod arweinwyr ysgol a'n hawdurdodau lleol mewn sefyllfa dda i fesur ble mae ysgolion yn gwneud cynnydd da a ble y gall fod angen cefnogaeth bellach arnynt.

Fel yn y gorffennol rydym wedi siarad gyda darparwyr addysg ôl-16 i sicrhau nad yw'r un dysgwr o dan anfantais a bod llwybrau priodol yn cael eu cynnig iddynt yn dilyn derbyn eu canlyniadau.

 

“Mae'r rhanbarth yn falch i gynnig llongyfarchiadau i fyfyrwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr ar y canlyniadau TGAU a gyflawnwyd eleni ac edrychwn ymlaen at weld pobl ifanc yn symud yn llwyddiannus i’r cam nesaf o’u taith ddysgu p'un a yw'n addysg bellach, prentisiaethau neu ym myd gwaith. 

Yn y cyfnod hwn o newid cyflym i'r cwricwlwm a'r strwythur arholiadau yng Nghymru, fel Awdurdodau Lleol, rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth ag ysgolion i wella ansawdd addysg uwchradd ymhellach a sicrhau bod dysgwyr yn cyflawni eu potensial”.

 

Ian Budd, Ian Budd, Cyfarwyddwr Arweiniol ERW

 

“Ar ran y rhanbarth, hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr sydd wedi gweithio'n galed i gyflawni eu canlyniadau. Hoffwn hefyd ddiolch i'r holl rieni a gofalwyr sydd wedi darparu cefnogaeth ac annog eu plant a staff yr ysgolion sydd wedi gweithio mor galed i gefnogi eu disgyblion. Rwy'n gobeithio y bydd y canlyniadau hyn yn galluogi'r myfyrwyr i symud ymlaen i gyrsiau addysg ôl-16 o’u dewis, prentisiaethau neu i ddod o hyd i waith addas. Beth bynnag fo'u camau nesaf, dymunwn pob llwyddiant iddynt”.

Y Cyng Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Cydbwyllgor ERW