Skip to main content

Canlyniadau TGAU 2017

Mae'r aros drosodd i filoedd o bobl ifanc ledled rhanbarth ERW wrth iddynt gasglu eu canlyniadau TGAU heddiw.

Mae data dros dro yn dangos bod nifer o ysgolion yn y rhanbarth wedi cynnal perfformiad da ac yn aml wedi gwella perfformiad y rheini sy'n cael prydau ysgol am ddim.

Safodd tua 9,000 o ddisgyblion ledled Sir Gâr, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe eu harholiadau TGAU yr haf hwn. Dyma'r garfan gyntaf o ddisgyblion i sefyll yr arholiadau TGAU yn y pynciau sydd wedi'u sefydlu o'r newydd, sef Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith, Mathemateg a Mathemateg Rhifedd. Mae'r cymwysterau TGAU hyn wedi cael eu datblygu i asesu gallu'r disgyblion i gymhwyso eu sgiliau, ac felly i'w paratoi'n well ar gyfer bywyd ar ôl addysg. Felly, bydd hi'n fwy anodd cymharu â chanlyniadau blynyddoedd blaenorol. Yn ôl y disgwyl, o ganlyniad i'r newidiadau hyn, mae mwy o amrywiad i'w weld ledled y rhanbarth.

Mae ERW yn gweithio gydag ysgolion yn y rhanbarth i fwrw ymlaen â gwelliannau a chefnogi disgyblion i wireddu eu potensial yn llawn.
Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Betsan O’Connor:

"Mae gwaith caled y disgyblion, yr athrawon a'r staff cymorth wedi talu ar ei ganfed i lawer o'n pobl ifanc. Mae'n bleser mawr gweld fod hyn wedi arwain at welliannau, lle mae ysgolion wedi cefnogi ei gilydd ac wedi cydweithio.

"Mae'r canlyniadau heddiw yn amlygu nid yn unig y gwaith sydd wedi'i wneud gan y plant a'u teuluoedd, ond hefyd ymroddiad eu hathrawon a staff yr ysgolion.

"Bydd ERW yn parhau i weithio'n agos gyda'n hysgolion i sicrhau bod arfer gorau yn cael ei rannu, a bod y gallu i arwain yn cael ei feithrin mewn ffordd gynaliadwy, er mwyn parhau i hybu safonau addysgol.

I gael mwy o wybodaeth am y canlyniadau , cliciwch ar y ddolen isod: 

Cymwysterau Cymru

I gael gwybodaeth am y canlyniadau yn eich ardal chi, cliciwch ar y ddolen isod: