Skip to main content

Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol 2018

 

 

 

 

Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol

Datganiad i’r Wasg

Hoffai ERW longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfannol eleni.   Rydym ni wrth ein bodd o weld fod gwaith caled staff a dysgwyr wedi talu ar ei ganfed.

Mae Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn y defnydd o fesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd.  Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn rhoi adroddiadau am ddeilliannau rhanbarthol a lleol. Mae ERW eisoes yn cydweithio’n agos ag ysgolion i dracio perfformiad dysgwyr unigol dros amser, a fydd yn golygu bod arweinwyr ysgolion a'n hawdurdodau lleol mewn sefyllfa dda i fesur ble mae ysgolion yn gwneud cynnydd da a ble y gall fod angen cymorth ychwanegol arnynt.

Fel yn y gorffennol mae cynllunio effeithiol gan ysgolion y rhanbarth wedi sicrhau bod gan ddysgwyr fynediad at lwybrau priodol yn dilyn derbyn eu canlyniadau.   

 
“Hoffai ERW longyfarch pawb a fu’n rhan o’r gwaith caled arweiniodd at ganlyniadau heddiw. Mae’n hynod o bwysig ein bod yn dathlu ymdrechion a llwyddiant ein pobl Ifanc, gan hefyd cydnabod yr holl fewnbwn a chymorth a ddaw o’i rhieni, eu hathrawon, a’u hysgolion”

 

Ian Budd, Cyfarwyddwr Arweiniol ERW