Skip to main content

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) wedi’i  basio ddoe.

 

Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: “Mae heddiw yn ddiwrnod hanesyddol i addysg yng Nghymru. Bydd gan bron i chwarter yr holl ddysgwyr yng Nghymru ryw ffurf ar anghenion dysgu ychwanegol yn ystod eu blynyddoedd cynnar neu rywbryd yn ystod eu haddysg, ac mae'r Bil hwn yn rhoi lle canolog iddyn nhw yn ein system. Mae'n canolbwyntio ar nodi eu hanghenion cyn gynted â phosibl ac ar weithio gyda nhw a'u teuluoedd i gynllunio'r gefnogaeth iawn. Unwaith y bydd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) wedi cael Cydsyniad Brenhinol, a ddisgwylir ym mis Ionawr 2018, bydd system newydd radical yn cael ei rhoi

ar waith, gan wella safonau i sicrhau bod pob dysgwr yn cael cymorth i gyflawni eu potensial."

 

Yn gynharach eleni, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar opsiynau ar gyfer  rhoi’r Bil ar waith pe bai'n dod yn ddeddf. Darllenwch yr adroddiad llawn a chrynodeb o'r ymatebion yma: http://gov.wales/newsroom/educationandskills/2017/education-secretary-outlines-proposed-implementation-plan-for-new-additional-learning-needs-system-in-wales/?skip=1&lang=cy

 

Ers hynny, buom yn defnyddio’r ymatebion i’r ymgynghoriad i lywio ein dull arfaethedig o weithredu’r system newydd. Cyhoeddwyd yr atebion hynny mewn datganiad gweinidogol ysgrifenedig ddydd Llun: http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/implementingnewalnsytem/?skip=1&lang=cy