Skip to main content

Athrawon ERW yn ymweld Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad yn Stoke on Trent

Aeth grŵp o chwe Phennaeth ac Uwch-athro, a oedd yn cynrychioli Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin; Ysgol Gynradd Cadle, Abertawe; Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Tref-y-Clawdd, Powys; Ysgol Gynradd Cradoc, Powys; ac Ysgol Henry Richard, Ceredigion, ar ymweliad â Stoke-on-Trent, er mwyn gweld nifer o Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad. Cafodd yr ymweliad ei gydlynu gan Sara Walters, Cydgysylltydd Hyfforddiant Plant sy'n Derbyn Gofal/y Grant Amddifadedd Disgyblion, a hynny gyda'r nod o weld sut y gallai ysgolion ymgorffori ymwybyddiaeth o ymlyniad a thrawma, yn ogystal ag egwyddorion Hyfforddiant ar Emosiwn, yn eu harferion bob dydd.

Ymwelodd y tîm â phedair ysgol, sef Ysgol Anghenion Cymdeithasol, Emosiynol ac Iechyd Meddwl Portland, Ysgol Gynradd Oakhill, Ysgol Gynradd Sutherland ac Academi Gynradd The Meadows. Mae'r holl ysgolion hyn wedi seilio eu hethos ar bwysigrwydd perthnasoedd a'r ddealltwriaeth na all dysgu ond ddigwydd pan fo pawb yn teimlo'n ddiogel. Cafodd y tîm hefyd gyfle i gyfarfod â Dr Anne-Marie McBlain, Uwch-seicolegydd Addysgol Arbenigol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ar gyfer Ysgol Rithwir Stoke. Pwysleisiodd Anne-Marie bwysigrwydd cefnogaeth gref ar gyfer yr oedolion sy'n ymwneud â phlant sy'n agored i niwed, yn staff addysgu ac yn rhieni.

Cafodd pawb a fu'n rhan o'r ymweliad eu hysbrydoli'n fawr, a chawsant rai syniadau clir am sut i droi ymwybyddiaeth o ymlyniad yn strategaeth sy'n ystyried ymlyniad a thrawma. Dywedodd un athro: ‘Rydw i’n wir yn meddwl bod hwn yn un o'r pethau mwyaf ysbrydoledig yr wyf wedi bod yn rhan ohono yn ystod y degawd diwethaf', a dywedodd un arall: ‘Rydw i wedi dysgu cymaint heddiw – mae wedi atgyfnerthu fy ngweledigaeth ar gyfer fy ysgol, ac wedi ennyn fy mrwdfrydedd i fynd ati i roi newidiadau ar waith'.

Bydd y tîm 'nawr yn coladu'r wybodaeth y maent wedi'i chasglu, ac yn datblygu rhaglen i ledaenu'r arfer da hwn i ysgolion ledled y rhanbarth. Y bwriad yw y bydd ffordd gydweithredol o weithio gydag Ysgol Stoke yn datblygu. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Sara Walters.