Skip to main content

Asesiadau Personol 20-21 – Addysg Cymru

Asesiadau Personol 20-21 – Addysg Cymru

Defnyddio Asesiadau Personol yn Nhymor yr Hydref 

·       Rydym yn gwybod bod dysgwyr wedi bod allan o’r ystafell ddosbarth am gyfnod hir yn sgil y pandemig COVID-19, a gallai’r asesiadau fod yn adnodd defnyddiol i helpu athrawon i ddeall sgiliau dysgwyr a’u helpu i gynllunio.

·       Bellach, mae asesiadau ar gyfer Rhifedd Gweithdrefnol a Darllen (Cymraeg a Saesneg) ar gael i ysgolion eu defnyddio.

·       Mae’r asesiadau wedi eu llunio i gael eu defnyddio’n hyblyg er mwyn cefnogi’r dysgu. Mae’r canllawiau dysgu i ysgolion ar gyfer tymor yr hydref hwn yn nodi y gall ysgolion ddefnyddio’r asesiadau hyn ar adeg y maent yn ei ystyried yn briodol, er mwyn cefnogi cynnydd dysgwyr unigol ac i helpu i weld beth yw’r camau nesaf: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/canllawiau-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-dymor-yr-hydref.pdf

·       Bydd angen i benaethiaid fewngofnodi i’r safle a derbyn y cytundeb rhannu data cyn y gall eu staff amserlennu asesiadau a chael mynediad at adroddiadau ar eu dysgwyr.

·       Cynghorir penaethiaid i sicrhau bod system gwybodaeth reoli’r ysgol wedi ei diweddaru a bod y Gwasanaeth Darparu Data Ysgolion (sy’n cael ei ddefnyddio gan Hwb) yn cael ei redeg o leiaf deirgwaith yr wythnos, fel ei fod yn gywir pan fo staff yn amserlennu asesiadau ac yn rhedeg adroddiadau.

·       Bydd yn statudol i'r asesiadau personol mewn Rhifedd (Gweithdrefnol) a Darllen gael eu cynnal unwaith yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21. Gellir cymryd yr asesiadau hyd at ddwywaith yn ystod blwyddyn academaidd, sy’n caniatáu i athrawon gael cyfle i asesu datblygiad eu dysgwyr.

·       Cynghorir ysgolion i ganiatáu i ddysgwyr roi cynnig ar yr asesiadau ymgyfarwyddo ymlaen llaw, er mwyn iddynt weld y mathau o gwestiynau a dod yn gyfarwydd â sut i ymdrin â’r asesiad.

·       Ar gyfer yr asesiad Rhifedd (Gweithdrefnol), mae'r adborth ar sgiliau, sgoriau safonedig ar sail oedran ac adroddiadau cynnydd ar gael ar ôl i bob asesiad gael ei gynnal.

·       Ar gyfer yr asesiad Darllen, mae'r adborth ar sgiliau ar gael ar ôl pob asesiad. Bydd sgoriau safonedig ar sail oedran ac adroddiadau cynnydd ar gael ar ddiwedd y flwyddyn ysgol, ar ôl i bob dysgwr gymryd yr asesiadau o leiaf unwaith.

·       Bydd treialon y prawf Rhifedd (Rhesymu) yn dechrau yn ystod y tymor hwn. Ni fydd asesiadau rhesymu yn statudol tan y flwyddyn ysgol nesaf.

·        Mae’r llawlyfr gweinyddu ar gyfer asesiadau personol 2020/21 ar gael yma: https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments#guidance-for-schools 

·       Mae adnoddau hyfforddi, gan gynnwys gweminarau wedi eu recordio ymlaen llaw, ar gael ar wefan yr asesiadau.

Mae desg gymorth yr asesiadau ar gael i ymdrin ag unrhyw ymholiadau ar 029 2026 5099 neu help@personalisedassessments.wales