Skip to main content

Arweinydd Rhanbarthol Trawsnewid ADY

Mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o ddarparu system addysg gwbl gynhwysol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru, lle caiff anghenion eu nodi'n gynnar, mynd i'r afael â nhw'n gyflym a lle caiff pob dysgwr ei gefnogi i gyrraedd ei lawn botensial.  Rydym am i’r cynllunio fod yn hyblyg ac ymatebol, a'n gweithwyr proffesiynol i fod yn fedrus ac yn hyderus.  Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol a gwybodus sy’n gallu arwain ac ysbrydoli, ac sydd â’r weledigaeth i gefnogi cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn effeithiol ledled rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru (ardaloedd Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Powys a Chyngor Sir Abertawe). 

 

Penodir fel secondiad neu gontract cyfnod penodol tan 31/03/2022.  Ystyrir trefniant rhan amser.

 

Mae gallu cyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Arweiniol- Cyfarwyddwr Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Gaerfyrddin 01267 246522/ EDGMorgans@sirgar.gov.uk

 

Mae’r dyddiad cau wedi ei osod ar ddydd Iau Ionawr 16eg 2020 er mwyn rhoi cyfnod digonol o amser i ymgeiswyr  drafod opsiynau gyda’r Cyfarwyddwr sy’n Arwain (Gareth Morgans – manylion uchod) a chyrff llywodraethol.

 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

 

Mae modd canfod Proffil Swydd yma