Skip to main content

Arsylwi ar Blant ag Anawsterau Ymlyniad yn yr Ysgol – Defnyddio'r Rhestr Wirio ar gyfer Arsylwi

Ar 14 Gorffennaf 2017, bu 30 o Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol ac athrawon o ysgolion uwchradd mewn sesiwn hyfforddi lwyddiannus ar ddefnyddio Rhestr Wirio ar gyfer Arsylwi gyda phobl ifanc a chanddynt anawsterau ymlyniad. Cynhaliwyd y sesiwn gan Helen Worrall, cyd-greawdwr y Rhestr Wirio, a hynny yn yr Haliwell yng Nghaerfyrddin. Trefnwyd yr hyfforddiant gan ERW, a hynny'n rhan o'r Prosiect Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad. Roedd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddealltwriaeth o sut y mae profiadau cynharaf person ifanc yn gallu cael effaith ar ei ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth, a'r ffyrdd gwahanol y mae hyn yn ei amlygu ei hun. Roedd dull Helen yn canolbwyntio'n arbennig ar yr ysgol fel lleoliad, ac awgrymodd nifer o strategaethau ymarferol i helpu'r person ifanc i ymgartrefu yn yr ystafell ddosbarth. Roedd yr hyfforddiant wedi rhoi cyfle i'r cyfranogwyr ddefnyddio'r Rhestr Wirio, sydd ar gael, yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar Grŵp Rhwydwaith Prosiect Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad ERW/ERW Attachment Aware Schools Project Network Group ar Hwb. 

Dyma a ddywedodd un cyfranogwr: 'Bydd y Rhestr Wirio yn cael effaith enfawr yn yr ysgol'. Nododd cyfranogwr arall fod y sesiwn yn gwbl berthnasol ac yn hynod ddiddorol, gan ddweud, 'Byddaf yn bendant yn defnyddio'r Rhestr Wirio ym mis Medi!'. Yn ôl cyfranogwr arall eto, ‘Roedd Helen yn gyflwynydd gwych. Roedd hi'n wybodus iawn ond hefyd wedi cyflwyno'r cwrs mewn modd a oedd yn gyfeillgar i athrawon’.

 Mae hyfforddiant pellach wedi ei drefnu am tymor yr Hydref.

29ain Medi 2017 – Ysgol Bro Teifi, Llandysul

13eg Hydref 2017 –Archifdy Sir Benfro, Hwlffordd

20fed Hydref 2017 - Neuadd Goffa Pontyberem, Llanelli

27ain Hydref 2017 – Canolfan Gorseinon, Gorseinon

 

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Sara Walters (Cydgysylltydd Hyfforddiant y Grant Amddifadedd Disgyblion/Plant sy'n Derbyn Gofal) sara.walters@erw.org.uk