Skip to main content

ACEs a ffactorau amddiffynnol

Beth y mae ysgolion sy’n ystyned trawma ac iechyd meddwl yn ei wneud?

Ar gyfartaledd, mae plant yn aros am 10 mlynedd i gael help ar gyfer problem iechyd meddwl. (Adroddiad y Ganolfan Iechyd Meddwl: Missed Opportunities: Children and Young People’s Mental Health 2016). Felly, yr ysgolion sy'n gorfod ysgwyddo'r baich. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos bod ar nifer o athrawon ofn gweithio gyda phroblemau iechyd meddwl plant, a'u bod yn teimlo nad oes ganddynt y sgiliau i wneud hynny. Er enghraifft, mae dau o bob tri athro yn poeni y bydd y sefyllfa’n gwaethygu os byddant yn siarad â phlant sy'n hunan-niweidio. (AdroddiadTalking Self Harm, 2015). At hynny, dywed 50 y cant o'r athrawon bod eu swyddi yn peri straen difrifol iddynt (yn bennaf oherwydd problemau iechyd meddwl plant), ac mae nifer yn gadael y proffesiwn o ganlyniad.

Felly, mae'r hyfforddiant hwn yn seiliedig ar sgiliau ymarferol, a gefnogir gan dros 1000 o astudiaethau seiliedig ar dystiolaeth, ac a ddyluniwyd i rymuso staff yr ysgol i ymateb mewn modd effeithiol i blant ac arddegwyr sydd wedi dioddef trawma, neu sydd â phroblem iechyd meddwl

 

What do trauma and mental health informed schools do?

On average children wait 10 years to get help for a mental health problem. (The Centre for Mental Health Report: Missed Opportunities: Children and Young People’s Mental Health 2016). So schools are left holding the baby. Yet research shows that many teachers feel frightened and de-skilled about working with child mental health issues. Two out of three teachers for example, are worried that if they talk to children who self-harm, it will make things worse. (Talking Self Harm Report, 2015) Furthermore 50 percent of teachers say their job is causing them severe stress (mostly because of children’s mental health problems) and many are leaving the profession as a result.

So this is a practical skills based training, supported by over 1000 evidence-based research studies, designed to empower teachers and school staff to respond effectively to children and teenagers who have suffered a trauma or have a mental health issue.

 

January 14th @ Village Hotel, Swansea   9.30-13.00

https://www.eventbrite.co.uk/e/astudiaeth-profiadau-niweidiol-mewn-plentyndod-a-ffactorau-amddiffynnol-adverse-childhood-tickets-54289070070

 

January 30th @ MRC, Llandrindod  9.30-13.00

https://www.eventbrite.co.uk/e/astudiaeth-profiadau-niweidiol-mewn-plentyndod-a-ffactorau-amddiffynnol-adverse-childhood-tickets-54289756122

 

More dates to follow  / Mwy o ddyddiadau i'w dilyn................