Skip to main content

A ydych yn ymwybodol o Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs)?

Yn 2016, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru gyfres o adroddiadau ar Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs) (http://www.cph.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/ACE-Report-FINAL-E.pdf), ac yn gynharach eleni darparodd Llywodraeth Cymru arian ar gyfer canolfan ACE i fynd i'r afael ag effaith negyddol ACEs.

Mae ACEs yn brofiadau trawmatig sy'n digwydd cyn bod plant yn 18 oed, ac sy'n cael eu cofio, yn ymwybodol ac anymwybodol, pan fyddant yn oedolion. Mae'r profiadau hyn yn amrywio o ddioddef cam-drin geiriol, meddyliol, rhywiol a chorfforol, i gael eu magu mewn cartref lle mae trais domestig, cam-drin alcohol, rhieni wedi gwahanu neu gam-drin cyffuriau.

Datgelodd yr adroddiad ACE fod tua un o bob saith oedolyn 18-69 oed yng Nghymru wedi dioddef pedwar neu fwy o ACEs yn ystod eu plentyndod, ac ychydig o dan hanner wedi dioddef o leiaf un. Mae plant sy'n cael eu magu gyda ACEs yn profi lefelau uchel iawn o straen a elwir yn straen tocsig. Mae straen tocsig yn effeithio ar yr ymennydd a'r corff, ac mae'n cael effaith negyddol ar iechyd a lles 'nawr ac yn y dyfodol. Darparu amgylcheddau diogel a chynhaliol ar gyfer pob plentyn yw'r ffordd orau o sicrhau ein bod yn lleddfu effaith negyddol ACEs. Mae cyfleoedd hyfforddi ar gael ledled y rhanbarth i gefnogi staff ysgolion i ddeall effaith straen tocsig. I gael rhagor o fanylion cysylltwch â'r cydgysylltydd hyfforddiant Sara Walters: sara.walters@erw.gov.uk

 

  • Mae ffilm fer wedi cael ei chynhyrchu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am ACEs www.aces.me.uk (http://www.aces.me.uk/cymraeg/)
  • Mae gweminar wedi'i threfnu gan Swyddfa Archwilio Cymru ar 7 Tachwedd 2017 rhwng 12.00 a 13.30. E-bost er mwyn cofrestru: good.practice@audit.wales