Skip to main content

A oes yna fframwaith llythrennedd a rhifedd newydd yn Cwricwlwm i Gymru? A fydd disgwyl i ysgolion dracio'r sgiliau i ddangos eu bod yn cael sylw?

Mae'r fframwaith llythrennedd a rhifedd wedi'i fireinio, gyda'r sgiliau bellach wedi'u cysoni â'r camau cynnydd yng nghanllawiau Cwricwlwm i Gymru. Mae'r cynnwys wedi cael ei ddiweddaru i sicrhau dull gweithredu cyson. Mae datblygu'r pum hyfedredd, er enghraifft, bellach yn y fframwaith rhifedd, ac mae trawsieithu yn y fframwaith llythrennedd. 

Nid yw'r fframweithiau yn statudol bellach, ac nid ydynt chwaith yn system dracio, ond gallant fod yn gyfeirnod defnyddiol i ysgolion ar gyfer cynnal cynnydd. 

Mae llythrennedd a rhifedd bellach yn sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol, ar y cyd â chymhwysedd digidol. Rhaid i'r tri sgìl trawsgwricwlaidd gorfodol hyn gael eu hymgorffori a'u datblygu ar draws pob maes dysgu a phrofiad er mwyn galluogi dysgwyr i gyrchu'r cwricwlwm cyfan a'u defnyddio yn y dyfodol.

Mae canllawiau Cwricwlwm i Gymru yn amlinellu'r canlynol:

  • Rhaid rhoi cyfleoedd ar draws y cwricwlwm i ddysgwyr:

    • ddatblygu sgiliau gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu
    • gallu defnyddio rhifau a datrys problemau mewn sefyllfaoedd go iawn
    • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ystod o dechnolegau i'w helpu i weithredu a chyfathrebu'n effeithiol a gwneud synnwyr o'r byd.
    Cwricwlwm i Gymru

 

Mae sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn hanfodol er mwyn galluogi dysgwyr i wireddu'r pedwar diben, ac felly maent yn gyfrifoldeb i bob ymarferydd ar draws pob Maes.

Gellir cyrchu'r fframweithiau wedi'u diweddaru trwy ddefnyddio'r ddolen hon:

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/

 

Mae'r fframweithiau hefyd mewn fformat rhyngweithiol, a gellir eu cyrchu trwy ddefnyddio'r ddolen hon:

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd/

 

Mae'r deunyddiau Ar Drywydd Dysgu, sy'n disgrifio'r sgiliau rhagflaenol cynnar yn y fframweithiau llythrennedd a rhifedd, wrthi'n cael eu mireinio, a byddant yn cael eu cyhoeddi yn ystod gwanwyn 2021.