Cymraeg mewn Mis

Faint o Gymraeg sy’n bosib dysgu mewn mis? Gosododd Clwb Ysgol her i Erin o Ysgol Peniel i ddysgu Cymraeg i’w thad mewn pedair wythnos yn unig! Gwyliwch y fideos isod i weld eu cynnydd.

 

  

Yn galw pob siaradwr Cymraeg ifanc!

 

Wyt ti’n adnabod oedolyn a allai elwa gan ddysgu mwy o eiriau Cymraeg? Wyt ti’n meddwl bod gen ti’r hyn sydd ei angen i fod yn athro/athrawes Cymraeg gwych? Defnyddia’r cardiau ciw a’r taflenni gweithgaredd isod i dy helpu ar hyd y ffordd.

 

Dyma beth sydd angen gwneud:

 

Cam 1: Gyda munud ar y cloc, profa dy oedolyn gan ddefnyddio’r cardiau ciw a ddarperir. Cofia gadw nodyn o’r sgôr.

Cam 2: Yn ystod y mis, defnyddia’r taflenni gweithgaredd i ymarfer y geiriau a’r ymadroddion mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn, er enghraifft, wrth baratoi yn y bore ac wrth ysgrifennu’ch rhestr siopa wythnosol.

Cam 3: Ar ddiwedd y mis, profa dy oedolyn eto gan ddefnyddio’r cardiau ciw. Faint y gallant ei gael yn gywir o fewn munud y tro hwn?

 

Paid ag anghofio rhannu eich cynnydd gyda ni hefyd, gan dagio @ClwbYsgolERW a hashnodio #CymraegMewnMis ar Twitter, neu trwy anfon unrhyw ddiweddariadau ar e-bost at ERW@equinox.cymru. Cofia atodi llun a/neu rhannu eich sgôr gyda ni hefyd. Byddwn yn sicr o’i rannu ar ein cyfryngau cymdeithasol!

 

Awgrymiadau:

  • Ceisia beidio â chywiro ynganiad dy oedolyn yn ormodol – mae’n bwysig gwneud iddyn nhw deimlo’n hyderus ac yn hapus i siarad â ti.
  • Ceisia neilltuo o leiaf awr bob dydd i siarad Cymraeg gyda dy oedolyn – mae ychydig bach bob dydd yn gwneud gwananiaeth mawr.

Adnoddau

Adnodd 1 - Cardiau Ciw 

Adnodd 2 - Canllawiau ar gyfer y prawf

Adnodd 3 - Paratoi ar gyfer y diwrnod

Adnodd 4 - Paratoi ar gyfer yr ysgol*

Adnodd 5 - Paratoi rhestr siopa

Adnodd 6 - Trafod beth i wylio

*Rydym yn ymwybodol na fyddwch yn paratoi i fynd i’r ysgol ar hyn o bryd, ond gallwch dal ymarfer y brawddegau ar hanner cyntaf y dudalen!

Telerau ac Amodau

  • Mae’n bosib y bydd unrhyw fideos a delweddau sydd wedi’u anfon at ERW@equinox.cymru neu sydd wedi’u postio ar Twitter gyda’r tag @ClwbYsgolERW yn cael eu rhannu ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Clwb Ysgol oni bai eich bod yn nodi fel arall.’
  • Wrth anfon y cynnwys trwy e-bost neu rannu gwybodaeth mewn neges Twitter, cofiwch gynnwys y manylion yr ydych yn hapus i ERW rhannu ar gyfryngau cymdeithasol yn unig. Ni fydd ERW yn rhannu unrhyw fanylion personol diangen, fel eich cyfeiriad e-bost.
  • Ni fydd ERW yn rhoi eich lluniau, fideos na manylion i unrhyw drydydd parti oni cheir caniatâd.