Skip to main content

Mae Bwrdd Cynrychiolwyr y Penaethiaid yn cynnwys y Cadeirydd neu Gynrychiolydd o bob cymdeithas Penaethiaid yn y chwe Awdurdod Lleol.

Ei nod yw gweithredu fel cyfeirbwynt i ERW wrth gysylltu ag arweinwyr ysgolion.

Diben/Rôl y Grŵp:

Bod yn gyfeirbwynt i ERW wrth gysylltu ag arweinwyr ysgol:

  • Galluogi ERW i brofi syniadau ac egwyddorion cyn llunio polisïau ac wrth eu datblygu.
  • Hysbysu ERW am gryfderau a gwendidau posibl y polisïau a'r strategaethau arfaethedig.
  • Croesawu a hyrwyddo dull rhanbarthol o ddatrys problemau.
  • Gweithredu fel dull cyffredinol o rannu gwybodaeth, gan ddefnyddio'r cymorth cof.
  • Rhoi adborth i grwpiau perthnasol o benaethiaid ar sail reolaidd a chytunedig.
  • Cael barn cydweithwyr sy'n benaethiaid ar eitemau y cytunwyd arnynt.
  • Peidio â thrafod pob mater sy'n wynebu'r rhanbarth gyda phob cydweithiwr.
Enw / Name ALl / LA Swydd / Post
Karen Lawrence Powys Cadeirydd/Chair -  LLanfaes
Gethin Sutton (Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig) Abertawe / Swansea Pennaeth - Ysgol Pen y Bryn
Russell Dwyer Abertawe / Swansea Pennaeth  - St Thomas Primary School
Nigel Jones Abertawe / Swansea Pennaeth  - Gowerton Comprehensive
Ray McGovern Sir Benfro / Pembrokeshire Pennaeth - Greenhill Secondary School
Rob Edwards Powys Pennaeth - Newtown high
Tracy Senchal Sir Gar / Carmarthenshire Pennaeth  - Coedcae Secondary School
Dorian Pugh Ceredigion Pennaeth  - Ysgol Henry Richard
Catrin Thomas Ceredigion Pennaeth  Ysgol Gynradd Aberaeron