Mae Bwrdd Cynrychiolwyr y Penaethiaid yn cynnwys y Cadeirydd neu Gynrychiolydd o bob cymdeithas Penaethiaid yn y chwe Awdurdod Lleol.

Ei nod yw gweithredu fel cyfeirbwynt i ERW wrth gysylltu ag arweinwyr ysgolion.

Diben/Rôl y Grŵp:

Bod yn gyfeirbwynt i ERW wrth gysylltu ag arweinwyr ysgol:

  • Galluogi ERW i brofi syniadau ac egwyddorion cyn llunio polisïau ac wrth eu datblygu.
  • Hysbysu ERW am gryfderau a gwendidau posibl y polisïau a'r strategaethau arfaethedig.
  • Croesawu a hyrwyddo dull rhanbarthol o ddatrys problemau.
  • Gweithredu fel dull cyffredinol o rannu gwybodaeth, gan ddefnyddio'r cymorth cof.
  • Rhoi adborth i grwpiau perthnasol o benaethiaid ar sail reolaidd a chytunedig.
  • Cael barn cydweithwyr sy'n benaethiaid ar eitemau y cytunwyd arnynt.
  • Peidio â thrafod pob mater sy'n wynebu'r rhanbarth gyda phob cydweithiwr.
Enw / Name ALl / LA Swydd / Post
Karen Lawrence Powys Cadeirydd/Chair -  LLanfaes
Dave Cole CNPT / NPT Headteacher - Cefn Saeson Comprehensive
Jonathan Roberts, special school CNPT / NPT Headteacher - Ysgol Hendrefelin
Anne Lloyd Abertawe / Swansea Headteacher - Parkland Primary School
Russell Dwyer Abertawe / Swansea Headteacher - St Thomas Primary School
Rob Phillips Abertawe / Swansea Headteacher - Bishop Gore Comprehensive
Ray McGovern Sir Benfro / Pembrokeshire Headteacher - Greenhill Secondary School
Shelley Morris Sir Benfro / Pembrokeshire Headteacher - Monkton Primary
Lloyd Jones CNPT / NPT Headteacher - LLAN
Sally Speedy Powys Headteacher - Ysgol Maesydderwen
Julie Kay, special school rep Powys Headteacher - Ysgol Penmaes
Tracy Senchal Sir Gar / Carmarthenshire Headteacher - Coedcae Secondary School
Catherine Lloyd-Jenkins Sir Gar / Carmarthenshire Headteacher - Ysgol Ffwrnes
Gwenallt Ifan Ceredigion Headteacher - Ysgol Penweddig
Catrin Thomas Ceredigion Headteacher - Ysgol Gynradd Aberaeron
Betsan O'Connor ERW Managing Director
Yan James ERW Pennaeth Arweinyddiaeth
Aneirin Thomas ERW Head of Support and Performance
Alan Edwards ERW Head of Teaching & Learning