Skip to main content

Bydd ERW yn...

 1. Gwella ansawdd yr arweinyddiaeth a’i heffaith ar ddeilliannau

 2. Gwella ansawdd yr addysgu a’r profiadau dysgu, a’r effaith ar ddeilliannau

 3. Lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad, cefnogi dysgwyr sy’n agored i niwed, a sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei botensial

 4. Darparu ymyrraeth, her a chymorth pwrpasol ac o ansawdd uchel i ysgolion

 5. Cyfathrebu yn effeithiol gyda’n rhanddeiliaid ol

Egwyddorion ERW

 • Effeithiolrwydd

  • Rydym yn arwain trwy esiampl ac yn ennyn hyder mewn eraill

  • Rydym yn hyrwyddo ac yn ysgogi gwelliant parhaus trwy ofyn sut y gallem wneud hyn yn well

  • Rydym yn canolbwyntio ar ganlyniadau hirdymor yn hytrach na nodau byrdymor

  • Mae rhwystrau a heriau’n cael eu datrys yn brydlon ac mae llwyddiant yn cael ei ddathlu

 • Ymrwymiad

  • Rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith ac rydym yn uchelgeisiol ar ran ein hysgolion a’u disgyblion i gyd

  • Rydym yn teimlo’n angerddol am ddysgu a sicrhau bod disgyblion yn gwireddu eu potensial

  • Rydym yn gwneud gwahaniaeth i filoedd o ddisgyblion bob blwyddyn

 • Uniondeb

  • Rydym yn ddibynadwy a gellir ymddiried ynom

  • Gallwn addasu i flaenoriaethau sy’n newid a cheisio creu amgylchedd gweithio iach a chadarnhaol

  • Rydym yn glynu wrth benderfyniadau anodd ac yn cydnabod gwallau’n agored

  • Rydym yn herio perfformiad gwael ac yn mynd i’r afael ag ef

 • Arloesedd

  • Rydym yn ysbrydoli eraill ac yn chwilio’n barhaus am atebion arloesol

  • Rydym yn cynllunio’n effeithiol ac yn rhagweld newid

  • Rydym yn achub ar gyfleoedd

  • Rydym yn cydnabod problemau ac yn rhoi atebion ar waith

 • Cydweithredu

  • Rydym yn cefnogi ac yn ymgysylltu â’n gilydd trwy gydweithio a datblygu ffocws cyffredin

  • Rydym yn meithrin perthnasoedd effeithiol â’r holl randdeiliaid a phartneriaid

  • Rydym yn cydnabod cyfraniadau a chyflawniadau pobl

  • Rydym yn siarad amdanom ‘ni’ ac nid amdanaf ‘fi’