Cymorth i ysgolion

Wrth geisio 'Gwella'r Dysgu Gyda'n Gilydd', mae ERW wedi ymrwymo i fanteisio ar bŵer gwaith ysgol i ysgol, er mwyn sicrhau gwelliant parhaus ledled y rhanbarth. Mae ERW yn cydweithio ag ysgolion i sicrhau bod yna ddull agored a gonest o ymdrin â myfyrio a gwerthuso, dull sydd wedi'i seilio'n gadarn ar ddeialog effeithiol ac ymddiriedaeth. Rydym yn gweithio gyda phob ysgol i gryfhau ei chydnerthedd ac i gynyddu ei gallu i ddatblygu, er mwyn sicrhau seilwaith effeithiol ac effeithlon sy'n llywio system ysgolion sy'n hunanwella.

Mae fframwaith cymorth ysgol i ysgol ERW yn sicrhau bod ysgolion yn cydweithio trwy nifer o strategaethau sy'n perthyn i'w gilydd. Mae hyn yn amrywio o gydweithredu anffurfiol, uniongyrchol trwy DOLEN, sef cyfeiriadur ERW o arferion, sy'n werth eu rhannu, i bartneriaethau ffurfiol rhwng ysgolion, ar gyfer ysgolion sydd â gofynion sylweddol o ran gwella. Mae yna amrywiaeth o ymarferwyr a rhwydweithiau ysgolion yn bodoli, a hynny ar lefelau ffurfioldeb gwahanol, i gefnogi gwelliant ar draws yr ystod o anghenion.

Mae ERW yn ymgysylltu â phob ysgol mewn proses gategoreiddio fyfyriol, sy'n amlygu cryfderau ac yn nodi meysydd i'w gwella ymhellach. Mae dewislen cymorth gynhwysfawr, sydd wedi'i seilio'n gadarn ar egwyddorion gwaith ysgol i ysgol, yn sicrhau bod ysgolion yn mynd ar daith tuag at wella sy'n cael ei broceru trwy'r Ymgynghorydd Her.