Y Fagloriaeth Gymreig

Cefnogir y fagloriaeth Gymreig yn ERW gan 6 Arweinydd  o bob un o’r  Awdurdodau Lleol. Maent yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor i drefnu pecyn cymorth a hyfforddiant sy'n addas i anghenion y cydgysylltwyr  yn eu A.Ll. Mae CBAC yn mynychu'r cyfarfodydd hyn i sicrhau bod y pecynnau hyfforddiant sydd ar waith yn berthnasol i'r newidiadau yn y cymhwyster. Mae’r Arweinwyr yn gweithredu fel y cyswllt rhwng eu hysgolion a CBAC er mwyn deall y datblygiadau a'r newidiadau y gellir eu gwneud i gymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau.

Mae’r Arweinwyr  hefyd yn gyfrifol am gydlynu cyfarfodydd Rhwydwaith  y Fagloriaeth yn  eu hardal. Yn y cyfarfodydd hyn, mae pob ysgol yn cael y cyfle i drafod heriau’r cymhwyster newydd, ac i adnabod y cymorth a’r arweiniad sydd angen ei roi ar waith.

Bydd pob Arweinydd yn arwain yr ysgolion drwy gynllun datblygu blynyddol. Mae'r cynllun hwn yn elfen bwysig o’r Ffeil Tystiolaeth Her Sgiliau a archwilir gan CBAC. Mae'n hanfodol i adnabod anghenion yr ysgolion unigol wrth gynllunio rhaglen o hyfforddiant ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae’r Arweinwyr eisoes wedi darparu hyfforddiant ar yr e-bortffolio newydd a gyflwynwyd gan CBAC.

Mae’r Arweinwyr wedi  cymryd cyfrifoldeb am fonitro adnoddau er mwyn sicrhau eu bod yn addas at ddiben gyda'r newidiadau a wnaethpwyd i’r fanyleb gan CBAC. Maent hefyd wedi nodi’r angen am ddogfennau i gefnogi gosod targedau a’r tracio sy’n  ofynnol gan y cymhwyster. Mae’r dogfennau hyn ar gael yn awr i bob ysgol.