Presenoldeb

Cefnogi presenoldeb mewn ysgolion

Mae gan Ein Rhanbarth Ar Waith (ERW) grŵp presenoldeb sy'n cynnwys rheolwyr y Gwasanaeth Lles Addysg, neu gyfwerth, ac mae wedi rhoi systemau absenoldeb ERW ar waith yn holl ysgolion y consortiwm.

Datblygwyd y broses hon gan ddefnyddio deddfwriaeth a chanllawiau tebyg i Ddeddf Addysg 1996, Fframwaith Presenoldeb Cymru Gyfan 2010, Dogfen Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion 2016, a chodau presenoldeb 2010. Mae'r broses yn sicrhau bod pob ysgol yn cadw at ddeddfwriaeth a chanllawiau er mwyn dangos arfer cyson o ran monitro presenoldeb a thracio disgyblion sy'n absennol yn gyson, a hynny at ddibenion diogelu.

Mae'r broses yn sicrhau bod ysgolion yn cadw at y ddeddfwriaeth a'r canllawiau o ran cofrestrau, bod gan ysgolion bolisïau presenoldeb gweithredol, a bod yna systemau clir ar gyfer monitro grwpiau sy'n agored i niwed, defnyddio data mewn ffordd ragweithiol a sicrhau bod systemau ar waith ar gyfer monitro absenoldeb cyson yn ddyddiol.

Mae aelodau'r grŵp a'u timau hefyd yn cefnogi ysgolion i roi'r broses ar waith, gan gynnig cyngor rheolaidd er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw faterion a godir gan y plentyn a/neu'r teulu ynghylch unrhyw anawsterau a allai atal presenoldeb rheolaidd, a sicrhau eu bod yn bodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. 

Bu cynnydd cyson mewn presenoldeb ledled y consortiwm a lleihad mewn absenoldebau cyson. Cyflawnwyd hyn o ganlyniad i waith caled yr ysgolion i fynd i'r afael ag absenoldeb cyson, a hynny trwy ddefnyddio proses absenoldeb ERW a thrwy sicrhau dull cyson o weithredu ledled y rhanbarth.