Lleiafrifoedd Ethnig

Mae ERW wedi ymrwymo i ddarparu system addysg gwbl gynhwysol, gan sicrhau bod pob ysgol yn ysgol dda sy'n cynnig safonau addysgu a dysgu uchel, a lle mae pob dysgwr yn gwireddu ei lawn botensial. Mae tua 8% o'r dysgwyr yn rhanbarth ERW yn dod o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, ac mae Saesneg yn iaith ychwanegol i lawer o'r rhain.

Gan fod cwmpas y consortiwm bellach yn cynnwys darparu cymorth ar gyfer dysgu i grwpiau penodol o ddysgwyr, sefydlwyd gweithgor yn nhymor yr hydref 2016 mewn perthynas â disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, yn enwedig y rheiny sy'n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol. Mae Arweinwyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol ledled y rhanbarth yn cwrdd bob hanner tymor, ac mae ganddynt ffrwd waith o dan adran Cymorth ar gyfer Dysgu Cynllun Busnes ERW. O fewn y ffrwd waith, ymgymerir â gweithgareddau allweddol i sefydlu dull rhanbarthol effeithiol a chyson o ddarparu ar gyfer dysgwyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol, er mwyn sicrhau effaith barhaol ar ddeilliannau. Mae'r angen i feithrin gallu ysgolion ac athrawon i gefnogi dysgwyr o'r fath yn rhan annatod o'r gwaith hwn.

Mae ERW yn cydnabod bod system addysg gynhwysol o fudd i bob dysgwr, a bydd yn sicrhau bod ysgolion yn cael y lefelau angenrheidiol o gymorth a her o ran arferion cynhwysol.