Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

BETH YW STATWS CALU?  

Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau – mae rhai yn gweithio ar draws y cwricwlwm ac eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae'r gwaith yn amrywio yn ôl y math o ysgol a'i hanghenion a'i  hystod oedran.

  • Ym mhob achos, mae gan gynorthwywyr addysgu lefel uwch o leiaf un maes arbenigedd o ran datblygu dysgu a lles plant a phobl ifanc.
  • Ym mhob achos, mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach a dosbarthiadau cyfan i arwain dysgu.
  • Mae statws CALU yn cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i unigolion sydd wedi profi eu bod yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol ar gyfer CALU.
  • Bydd rhaid i ymgeiswyr gael:-
  • Cymhwyster iaith gyntaf Cymraeg neu Saesneg/Llythrennedd a Mathemateg/rhifedd ar lefel 2 y fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol sydd gyfwerth â TGAU A-C, neu’n uwch ac mae’n rhaid iddynt allu dangos prawf o fanylion y cymwysterau hynny
  • Profiad digonol i gynnig tystiolaeth eu bod yn bodloni’r safonau o ran Statws CALU
  • Wedi cael profiad o ddatblygu'r dysgu wrth weithio gyda dosbarthiadau cyfan heb yr athro/athrawes penodedig
  • Cymeradwyaeth a chefnogaeth y Pennaeth

 

PECYN CAIS AR GYFER RHAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2017-18

Safonau Cenedlaethol

Canllawiau Llythrennedd a Rhifedd

Nodyn Briffio'r Pennaeth

Ffurflen Gais CALU

PowerPoint CALU

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw 1yh 31/01/2018.

Cyfle i Hyfforddi

 

GWYBODAETH AM RAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2017-18

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn CALU, dewch i sesiwn wybodaeth ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid.

  • Sesiwn Wybodaeth 2017-18

Sesiynau Briffio; CALU 4yh-5yh

 

14/11/2017

Village Hotel Abertawe,

Langdon Rd, Abertawe, SA1 8QY

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39084345329

21/11/2017

Ysgol Uwchradd y Drenewydd,

y Drenewydd, Powys, SY16 1JE

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39084393473

10/01/2018

Closing of Applications

 

Mae croeso i chi (a'ch Pennaeth lle bo hynny'n bosibl) ddod i unrhyw un o'r sesiynau uchod. I gadarnhau eich presenoldeb anfonwch e-bost at  hlta@erw.org.uk.