Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

BETH YW STATWS CALU?  

Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau – mae rhai yn gweithio ar draws y cwricwlwm ac eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae'r gwaith yn amrywio yn ôl y math o ysgol a'i hanghenion a'i  hystod oedran.

  • Ym mhob achos, mae gan gynorthwywyr addysgu lefel uwch o leiaf un maes arbenigedd o ran datblygu dysgu a lles plant a phobl ifanc.
  • Ym mhob achos, mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach a dosbarthiadau cyfan i arwain dysgu.
  • Mae statws CALU yn cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i unigolion sydd wedi profi eu bod yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol ar gyfer CALU.
  • Bydd rhaid i ymgeiswyr gael:-
  • Cymhwyster iaith gyntaf Cymraeg neu Saesneg/Llythrennedd a Mathemateg/rhifedd ar lefel 2 y fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol sydd gyfwerth â TGAU A-C, neu’n uwch ac mae’n rhaid iddynt allu dangos prawf o fanylion y cymwysterau hynny
  • Profiad digonol i gynnig tystiolaeth eu bod yn bodloni’r safonau o ran Statws CALU
  • Wedi cael profiad o ddatblygu'r dysgu wrth weithio gyda dosbarthiadau cyfan heb yr athro/athrawes penodedig
  • Cymeradwyaeth a chefnogaeth y Pennaeth

 

 

GWYBODAETH AM RAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2017-18

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn CALU, dewch i sesiwn wybodaeth ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid.

  • Sesiwn Wybodaeth 2017-18
  •  

Sesiynau Briffio; CALU 4yh-5yh

 

06/11/2017

Canolfan Addysg Felinfach.

Felinfach, Lampeter SA48 8AF

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39083955162

07/11/2017

Pembrokeshire Archives,

Hwllffordd SA61 2P

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39084047438

08/11/2017

Canolfan Baglan, SA12 8TF

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39084204909

14/11/2017

Village Hotel Abertawe,

Langdon Rd, Abertawe, SA1 8QY

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39084345329

21/11/2017

Ysgol Uwchradd y Drenewydd,

y Drenewydd, Powys, SY16 1JE

https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiynau-codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-sessions-tickets-39084393473

10/01/2018

Closing of Applications

 

Mae croeso i chi (a'ch Pennaeth lle bo hynny'n bosibl) ddod i unrhyw un o'r sesiynau uchod. I gadarnhau eich presenoldeb anfonwch e-bost at  hlta@erw.org.uk.

PECYN CAIS AR GYFER RHAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2017-18

Safonau Cenedlaethol

Canllawiau Llythrennedd a Rhifedd

Nodyn Briffio'r Pennaeth

Ffurflen Gais CALU

PowerPoint CALU

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw 1yh 10/01/2018.

Cyfle i Hyfforddi

Rhaglen Darpar CALU

Mae’r rhaglen undydd hon wedi’i hanelu at gynorthwywyr addysgu sydd ag amrediad eang o sgiliau a phrofiad o ran arwain rhaglenni cymorth ac ymyrraeth mewn ysgolion. Ei nod yw cefnogi cynorthwywyr addysgu i ddatblygu eu dealltwriaeth ymhellach o ran cymorth ac ymyrraeth effeithiol, safonau proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr addysgu, ynghyd â’r gofynion ar gyfer rôl CALU.

Mae hon yn rhaglen newydd (beilot), ac mae’n agored i bob Cynorthwyydd Addysgu sydd â’r profiad priodol (yn unol â’r safonau), ac sy’n anelu at fod yn CALU. Darperir costau rhyddhau mewn perthynas â chyflenwi a theithio ar gyfer yr hyfforddiant hwn.

Sesiynau gwybodaeth

Dyddiad

Lleoliad

Archebu lle

15/11/2017

Gwesty’r Metropole,

Llandrindod LD1 5DY

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhaglen-darpar-calu-aspiring-hlta-programme-tickets-39085456653

17/11/2017

Gwesty’r Village Abertawe,

Heol Langdon, Abertawe SA1 8QY

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhaglen-darpar-calu-aspiring-hlta-programme-tickets-39085704394

20/11/2017

Canolfan Griffith Jones,

Sanclêr SA33 4BT

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhaglen-darpar-calu-aspiring-hlta-programme-tickets-39086763562