Cymorth i Lywodraethwyr

Cyflwyniad

Mae gan Lywodraethwyr rôl hanfodol o ran ysgogi gwelliant parhaus, pennu targedau uchelgeisiol ar gyfer gwella ysgolion, a monitro cynnydd mewn perthynas â chyflawni'r deilliannau gorau i'r dysgwyr.

Er mwyn gweithio'n effeithiol, mae angen i gyrff llywodraethu ysgolion feddu ar wybodaeth dda. Mae grŵp eang o bobl broffesiynol o ERW a'r Awdurdod Lleol yn cynnig ystod o gymorth, hyfforddiant, her ac ymyrraeth i sicrhau y cyrhaeddir y safonau uchaf o ran cyflawniad addysgol.

Dylai pob llywodraethwr ysgol wybod beth yw ei rolau a'i gyfrifoldebau cyfreithiol, a'u deall, yn ogystal â sut y maent yn cydweddu â chyfrifoldebau'r pennaeth, yr awdurdod lleol, a Llywodraeth Cymru. Mae’n bosib y bydd Llywodraethwyr ysgol yn rhan o Ymweliadau Cefnogi Craidd Erw er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut maent yn gweithio gyda’r ysgol i sicrhau gwelliant.

Pam cael Cyrff Llywodraethu?

Er mwyn helpu ysgolion i ddarparu'r addysg orau posibl i'w disgyblion trwy'r canlynol:

  • pennu gweledigaeth a nodau strategol yr ysgol, gan gytuno ar gynlluniau a pholisïau a gwneud defnydd effeithiol o adnoddau
  • monitro a gwerthuso perfformiad, er mwyn cefnogi'r Pennaeth a'i herio wrth reoli'r ysgol
  • sicrhau bod yr ysgol yn atebol i'r plant a'r rhieni y mae'n eu gwasanaethu, y gymuned leol, y rheini sy'n ei chyllido ac yn ei chynnal, yn ogystal â'r staff y mae'n eu cyflogi

HYFFORDDIANT

Yn yr adran hon ceir gwybodaeth am:

  • yr hyfforddiant gorfodol sy'n ofynnol gan Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) 2013
  • hyfforddiant penodol i ERW sy'n canolbwyntio ar Wella Ysgolion
  • dyddiadur hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y rhanbarth

Mae'r cyflwyniadau pwerbwynt yn yr adran yma yn cael eu defnyddio ar gyfer hyfforddiant yn y rhanbarth.  

Defnyddiwch hwy fel modd o ddod yn gyfarwydd gyda gwybodaeth cyn hyfforddiant neu i atgoffa eich hun o bethau yn dilyn sesiwn hyfforddiant.

 HYFFORDDIANT LLYWODRAETHWYR

 

  • Hyfforddiant ymsefydlu i lywodraethwyr sydd newydd eu penodi neu eu hethol.
  • Hyfforddiant i'r holl lywodraethwyr ar ddefnyddio a deall data ysgolion
  • Hunan arfarnu a Chynlluniau Datblygu Ysgol