Arweinwyr Canol

Gweledigaeth ERW yw cael rhwydwaith o ysgolion ledled y rhanbarth sy'n perfformio'n uchel yn gyson, gyda phob ysgol yn un dda, sy'n cynnig safonau addysgu uchel dan arweinyddiaeth dda, lle mae'r holl ddysgwyr yn gwireddu eu llawn botensial. Er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon, rydym yn meithrin gallu ysgolion trwy gefnogi, herio ac ymyrryd, fel eu bod yn dod yn sefydliadau sy'n hunanwella, sy'n gadarn, ac sy'n gwella deilliannau'n barhaus i'r dysgwyr.

Mae Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW wedi'i hanelu at gydweithwyr yn y sectorau cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig, ac fe'i cynlluniwyd i gynnig cyngor ymarferol ynghylch rôl arweinydd canol.

Mae'r rhaglen hon yn rhan annatod o waith ERW i ddarparu'r cynnig rhanbarthol ar gyfer dysgu proffesiynol mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gall cyfranogwyr sy'n cofrestru ar gwrs Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW, ac sy'n cymryd rhan, ennill credydau tuag at Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Arweinyddiaeth.

Gall cyfranogwyr hefyd gyrchu'r Rhwydwaith ar gyfer Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ar Hwb.

I weld dadansoddiad o'r cwrs hwn, cliciwch yma.

I gwblhau ffurflen gais ar-lein ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma.

Nodwch y bydd angen i chi fewngofnodi i HWB er mwyn llenwi'r ffurflen.

Gweler isod y dyddiadau arfaethedig ar gyfer y cyrsiau yn nhymor yr Hydref (i'w cadarnhau).

Gallwch ddewis pa leoliad yr hoffech fynd iddo, ni waeth pa awdurdod lleol yr ydych yn gweithio ynddo, er na fyddwn yn gallu gwarantu eich dewis cyntaf.

Y dyddiad cau o ran ceisiadau ar gyfer tymor yr Hydref 2018 yw:

Mehefin 18 2018

Lleoliad

Diwrnod 1 Diwrnod 2 Diwrnod 3  Diwrnod 4

Neath Port Talbot /

Castell-Nedd Port Talbot

11.09.18

08.10.18

07.11.18

03.12.18

Swansea/

Abertawe

13.09.18

09.10.18

05.11.18

04.12.18

Carmarthenshire /

Sir Gaerfyrddin

17.09.18

17.10.18

15.11.18

05.12.18

Pembrokeshire / Sir Benfro

18.09.18

18.10.18

14.11.18

06.12.18

Powys

25.09.18

24.10.18

19.11.18

07.12.18

Ceredigion

26.09.18

25.10.18

21.11.18

10.12.18

Welsh medium course /

Cyfrwng Cymraeg

27.09.18

26.10. 18

20.11.18

12.12.18

 

Gweler isod am ddyddiadau'r cyrsiau yn nhymor y Gwanwyn. Mae ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn bellach wedi cau.

Lleoliad

Diwrnod 1

Diwrnod 2

Diwrnod 3

Diwrnod 4

Abertawe

11.01.18

06.02.18

14.03.18

24.04.18

Castell-Nedd Port Talbot

15.01.18

13.02.18

21.03.18

03.05.18

Powys

16.01.18

07.02.18

22.03.18

02.05.18

Sir Gaerfyrddin

17.01.18

26.02.18

28.03.18

16.05.18

Cyfrwng Cymraeg

25.01.18

28.02.18

26.03.18

15.05.18