Arweinydd Dysgu ar gyfer Ysgolion Arbennig ac UCD – ERW

Dyddiad cau ymgeisio07/01/2018

Manylion y swydd

 

 

Y Prosiect Ysgolion Arweiniol – Drama, Astudiaethau Cyfryngau, Technoleg Bwyd, Busnes

Dyddiad cau: Diwedd y diwrnod gwaith ddydd Gwener 12 Ionawr 2018

Mae'r prosiect Ysgolion Arweiniol yn parhau â'i waith am flwyddyn arall, a byddem yn croesawu cais gennych i fod yn un o Ymarferwyr Arweiniol ERW. Bu'r prosiect yn llwyddiannus o ran cydgysylltu'r gwaith o lunio adnoddau newydd, uchel eu safon ar gyfer y cyrsiau TGAU newydd, ynghyd â darparu cyfleoedd rhagorol i athrawon gwrdd yn y cyfarfodydd rhwydweithio tymhorol.

Dyma yw nodau'r prosiect:

  • Sicrhau addysgu a dysgu effeithiol er mwyn gwella deilliannau i'r holl ddisgyblion;
  •  
  • Hwyluso cymorth ysgol i ysgol effeithiol er mwyn gwella perfformiad a deilliannau;
  •  
  • Hwyluso'r gwaith o rannu strategaethau addysgu a dysgu rhagorol sy'n anelu at ostwng effaith tlodi ar gyrhaeddiad. 

Er mwyn bodloni gofynion y swydd, bydd yn ofynnol i chi ymrwymo i ddeuddeng niwrnod o waith gydag ERW. Bydd yr amser y byddwch yn ei dreulio y tu allan i'r ysgol yn cael ei ariannu gan ERW.

 

Gwahoddiad i Dendro

Ymgynghoriad â Phenaethiaid ynghylch y defnydd o'r Grant Datblygu Disgyblion/Plant sy'n Derbyn Gofal 2015-17

Dylid cyflwyno ymatebion i'r tendr trwy neges e-bost erbyn 17:00 ar 22/12/17, fan hwyraf.