Bulldog Clip

Llywodraethu

Mae ERW yn gynghrair o chwe Awdurdod Lleol a lywodraethir gan gydbwyllgor â chyfansoddiad cyfreithiol.  Ei nod yw gweithredu'r strategaeth a'r cynllun busnes rhanbarthol y cytunwyd arnynt er mwyn cefnogi gwelliant mewn ysgolion.

Ailsefydlwyd Consortiwm ERW yn dilyn rhyddhau'r Model Cenedlaethol ar gyfer Gwella Ysgolion (Llywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2014). Mae'r Model Cenedlaethol yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gael consortia gwella ysgolion rhanbarthol. Sefydlwyd Consortiwm diwygiedig ERW ym mis Ebrill 2014, gyda'r Rheolwr Gyfarwyddwr yn dechrau ym mis Mai 2014. Mae Cabinet pob priod Awdurdod Lleol yn y Rhanbarth wedi mabwysiadu'r Cytundeb Cyfreithiol o ran y modd y caiff ERW ei weithredu a'i lywodraethu.

Mae'r Consortiwm yn cynnwys chwe Awdurdod Lleol: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Powys, Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe.

Pwrpas ERW yw darparu gwasanaeth gwella ysgolion cyson, integredig a phroffesiynol ar gyfer plant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o sefydliadau yn y chwe Awdurdod Lleol.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.