Ymgeisiwch i fod Ysgol Arweinydd Cymorth ERW

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2017-2018, bydd Dewislen Cymorth Arweinyddiaeth ERW yn esblygu ymhellach, yn unol ag egwyddorion y system hunanwella ar gyfer ysgolion.

Bydd y ddewislen yn llywio ac yn cefnogi cydweithrediad a phartneriaeth rhwng ysgolion ledled y rhanbarth, er mwyn ymateb i anghenion ac amrywiadau lleol. Cynlluniwyd y dull i fod yn un hyblyg ac ymatebol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ysgol yn dilyn Ymweliad Craidd 1, lle bo angen hynny.

Er mwyn cyflawni'r 'Ddewislen Cymorth', mae ERW yn gwahodd ysgolion i roi eu henwau ac i wneud cais i fod Ysgol Arweinydd Cymorth ERW. Bydd angen i'r ysgolion hyn fod â hanes profedig o ran arweinyddiaeth gref a hunanwella, a dylent allu arddangos y gallu i weithio'n effeithiol mewn partneriaeth. Mae naw maes allweddol yn y ddewislen sy'n ymwneud â gwaith cydweithredu ysgol i ysgol, a gall ysgolion roi eu henwau ar gyfer un maes yn unig, neu ar gyfer cyfuniad o feysydd.

Wedi iddynt lwyddo i gael eu dethol, bydd yr ysgolion hyn yn cael hyfforddiant ym mis Medi, cyn cael eu comisiynu fel Ysgolion Arweinydd Cymorth ERW. Bydd yr ysgolion hyn yn cael eu cysylltu ag ysgolion y mae arnynt angen cymorth, a hynny'n unol ag anghenion yr ysgolion, ac am gyfnod penodol o amser (disgwylir i hyn fod rhwng 3 a 10 niwrnod). Bydd y cymorth yn cael ei drefnu gan yr Ymgynghorwyr Her, a hynny trwy Dîm Canolog ERW.

Bydd Ysgolion Arweinydd Cymorth ERW yn cael cyllid meithrin gallu i'w cefnogi wrth iddynt gymryd rhan mewn gwaith cydweithredu ysgol i ysgol, yn unol â'r meini prawf llwyddiant cytunedig a fydd yn cael eu monitro a'u gwerthuso gan yr Ymgynghorydd Her. Bydd y graddau y mae ysgol yn cymryd rhan mewn gwaith cydweithredu yn amrywio, ac yn cael eu pennu gan anghenion dynodedig ysgolion y mae arnynt angen cymorth yn sgil Ymweliad Craidd 1.

Dylech ddarllen y ddogfen 'Datganiad o Ddiddordeb', ac os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Ysgol Arweinydd Cymorth ERW, llenwch y datganiad o ddiddordeb atodedig, a'i ddychwelyd at mark.ford@erw.org.uk erbyn dydd Mawrth 18 Gorffenaf

Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Dilynwch y ddolen yma i gwblhau'r datganiad o ddiddordeb

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.