Ysgol Feithrin a Babanod yr Eglwys yng Nghymru, Gungrog

Ysgol Feithrin a Babanod yr Eglwys yng Nghymru, Gungrog

Enw’r Ysgol: Ysgol Feithrin a Babanod yr Eglwys yng Nghymru, Gungrog 

Sir: Powys

Enw’r Pennaeth: Justine Baldwin

Nifer o fyfyrwyr: 78

 

Yn ddiweddar, dyfarnwyd gwobr prosiect Ysgolion Heddychlon i Ysgol Feithrin a Babanod yr Eglwys yng Nghymru, Gungrog.
Ffocws y prosiect oedd Cymuned Ysgol Heddychlon. 
Meddai'r Pennaeth Justine Baldwin, "Roeddem wedi penderfynu canolbwyntio ar hyn gan ei bod yn bosibl y bydd yr ysgol yn cau yn y ddwy flynedd nesaf ac, o bosibl, yn uno â thair ysgol leol arall." 
"Mae'r sefyllfa hon yn golygu bod cymuned yr ysgol (y disgyblion, y staff, y llywodraethwyr a'r rheini) i gyd yn wynebu dyfodol ansicr, wrth i'r gwaith ymgynghori, ynghyd â'r diswyddiadau posibl a'r broses uno, gael eu cyflwyno. Er mwyn rhoi ffocws i bawb yn ystod yr adeg anodd hon, roeddem wedi penderfynu gweithio ar Brosiect Heddwch a allai gynnwys pawb, yn ogystal â gwella ein hymdeimlad o gydlyniant cymunedol."

Heddwch mewn Addysg

Dechreuodd yr ysgol trwy ddod â gweithwyr Heddwch mewn Addysg i weithio gyda'i disgyblion blwyddyn 2, a oedd ar fin symud i'r ysgol Iau.
Cafodd sesiynau wythnosol eu cynnal trwy gydol tymor yr haf, a fu'n fodd i'r disgyblion drafod materion, er enghraifft datrys gwrthdaro, cyfiawnder adferol, gwahaniaeth, goddefgarwch a pherthnasoedd.
Ychwanegodd Justine, "Roeddem wedi penderfynu cynnwys yr holl randdeiliaid wrth benderfynu ar set o Werthoedd y gallem eu mabwysiadu yn yr ysgol, er mwyn ein helpu trwy'r cyfnod anodd hwn yn hanes yr ysgol."
"Cafodd yr holl randdeiliaid eu cynnwys yn y gwaith o lunio rhestr o 11 o werthoedd, sydd 'nawr yn ffocws ar gyfer Addoli ar y Cyd, amser cylch, ac Athroniaeth i Blant, ac sydd i'w gweld yn amlwg yn ein hysgol, a hynny mewn arddangosiadau ac wrth i'n plant ddechrau amlygu'r ymddygiadau hyn."

Myfyrio

Un o'r gwerthoedd yw Heddwch, felly dechreuodd yr ysgol feddwl am sut y gallai greu Ardal Fyfyrio yn yr awyr agored, lle gallai pawb deimlo'n heddychlon, a chael amser i eistedd a meddwl, ac i weddïo petai angen.
Roedd sedd fyfyrio yn bodoli eisoes, a oedd yn rhodd gan rieni cyn-ddisgybl yn yr ysgol, a phenderfynwyd datblygu'r ardal honno.
Dewiswyd lliwiau heddychlon a phrynwyd arwyddion a oedd yn annog myfyrio. Daeth artist preswyl i weithio gyda'r plant er mwyn gwneud teils seramig bychain, gan greu croes mosaig sydd bellach yn bwynt ffocws.
"Aethom ati i greu Wal Heddwch. Cafodd ffens a oedd yn bodoli eisoes ei phaentio'n wyn, a defnyddiodd ein clwb ar ôl ysgol symbolau Heddwch i greu gwaith celf o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu. Cafodd arwyddion eu hychwanegu, ac mae'r effaith gyffredinol yn drawiadol," meddai Justine.
Yn ddiweddar, ymwelodd Esgob Llanelwy â'r ysgol er mwyn agor Ystafell Feithrin yr ysgol yn ffurfiol (datblygiad diweddar arall sy'n cefnogi disgyblion ag anhwylder ymlyniad ac anawsterau hunanreoli, hunanhyder a chyfathrebu cymdeithasol). 
"Bu hefyd yn ymweld â'r Ardal Fyfyrio a'r Wal Heddwch, gan fwynhau clywed y cyfan amdanynt gan y plant! Mae'n glir bod gan y plant ymdeimlad o berchenogaeth dros y ddau brosiect hyn, sy'n amlwg i'n hymwelwyr," meddai Justine.

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.