Ysgol Talgarreg

Ysgol Talgarreg

Enw’r Ysgol: Ysgol Talgarreg

Sir: Ceredigion

Enw’r Pennaeth: Mair Potter

Nifer o fyfyrwyr: 53

 

 

Mae ysgol Talgarreg yn ganolog i’r gymuned glos Gymreig y mae’n rhan ohoni. Mae ganddi draddodiad hir o feirdd a llenorion. Mae hybu Cymreictod a chreu cysylltiadau cryf â’r gymuned yn rhan annatod ac unigryw o fywyd yr ysgol.
Ers rhai blynyddoedd bellach mae’r disgyblion hŷn (Blynyddoedd 3,4,5 a 6) yn llunio sgriptiau byrlymus ac uchelgeisiol i’r sioe Nadolig sydd yn un o uchafbwyntiau blynyddol yr ysgol. Syniadau gwreiddiol y disgyblion sy’n llywio’r gwaith ac mae eu gwreiddioldeb a’u creadigrwydd yn chwa o awyr iach. Blwyddyn ar ôl blwyddyn mae’r profiadau yn meithrin ton newydd o ysgrifenwyr hyderus a’r her yw creu sgript bywiog sy’n cyplysu eu syniadau ac ar yr un pryd yn cynnig cyfle i bob disgybl serennu ar y llwyfan.
“Mae’r broses o sgriptio yn ei hun bellach yn rhan sefydlog o amserlen yr ysgol. Ein nod yw codi safonau o ran y defnydd o iaith boed ar lafar, drwy ddarllen neu’n ysgrifenedig,” dywedodd yr pennaeth Mair Potter.

O ble daw’r syniadau?

Mae’r broses yn dechrau gyda sesiwn ‘Bolltio’r Ymennydd’ a phawb yn taflu syniadau i’r pair. Mae’r syniadau bob amser yn gyffrous ac yn deillio o brofiadau a gweithgareddau’r disgyblion yn ystod y tymor. Er enghraifft eleni roedd yn amserol i greu sgript ‘Y Dewin Dychymyg’ i ddathlu canmlwyddiant T.Llew Jones a fu’n athro yn yr ysgol. Gwahoddwyd ei feibion Iolo ac Emyr drwy lythyr a ysgrifennwyd gan rai o’r disgyblion.
Meddai’r disgyblion: “Wrth greu golygfa ar gyfer nofel ‘Tân ar y Comin’ aethon ni ati i greu parodi o’r gerdd ‘Dawns y Dail’ sef ‘Dawns y Fflamau’.
“Ffeindion ni brawddeg yn sôn am bentref Talgarreg wrth ddarllen ‘Dirgelwch yr Ogof’. Aethon ni ati i addasu rhan o’r ddeialog a chreu golygfa o’i amgylch.”
Llynedd lluniwyd sgript hanesyddol a oedd yn cynnwys golygfa deimladwy i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf drwy ddefnydd o ffilm. Y flwyddyn flaenorol yn dilyn astudio nofelau Harry Potter bu’r disgyblion yn creu ffilm fer i’w ddarlledu yng nghanol y sioe ‘Dawn y Dewin ‘Dolig’ a oedd yn cynnwys pobl o’r gymuned leol e.e heddwas, pregethwr, pobl busnes lleol.
“Roedd ymateb y gymuned yn wych a gwelwyd gwir werth yr ymdeimlad o berthyn sy’n cael ei feithrin yn ein disgyblion drwy gynnig cyfleoedd o’r math yma.
“Credwn yn gryf bod rhoi pwrpas amlwg i’r gwaith ysgrifennu yn cymell ein disgyblion i ddod yn ysgrifenwyr hyderus ac annibynnol. Mae’n sbarduno eu brwdfrydedd i ysgrifennu ac yn y pen draw yn codi safonau.
“Mae’r broses o’r dechrau i’r diwedd yn hoelio diddordeb pob un o’r disgyblion. Gwelir penllanw y gwaith mewn dau berfformiad yn y neuadd bentref lle mae’r pleser a’r ymdeimlad o berthyn yn cael ei drosglwyddo nôl a mlân rhwng y plant a’r gynulleidfa,” dywedodd Mair.

Ysgol Talgarreg 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.