Ysgol Gynradd San Helen

Ysgol Gynradd San Helen

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd San Helen 

Sir: Abertawe

Enw’r Pennaeth: Mark Thompson

Nifer o fyfyrwyr: 237

 

Mae Ysgol Gynradd San Helen wedi'i lleoli yng nghanol dinas Abertawe, ac mae disgyblion o 3 i 11 oed yn ei mynychu. 
Mae gan yr ysgol wyth dosbarth prif ffrwd, yn cynnwys darpariaeth feithrin ran-amser. 
Dyma arwyddair yr ysgol: "Pawb yn wahanol, pawb yn gyfartal", a'i datganiad o genhadaeth yw "Disgwyliwch y gorau, rhowch o'ch gorau, byddwch y gorau."
Dyma ddywedodd y Pennaeth, Mark Thompson: "Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r ddarpariaeth, y gefnogaeth a'r cyfleoedd i deuluoedd mewn angen, ac yn credu ei bod yn bosibl codi cyraeddiadau academaidd a hunan-barch er mwyn torri'r cylch tlodi a meithrin yr agweddau cadarnhaol y mae hyn yn eu creu."
O ganlyniad i arolygiad cadarnhaol ym mis Chwefror 2016, cafodd Ysgol Gynradd San Helen ei gwahodd gan Estyn i baratoi astudiaethau achos ysgrifenedig a oedd yn disgrifio'r arfer rhagorol a nodwyd yn ystod yr arolygiad. 
Mae'r astudiaethau achos, sydd ar gael i'w darllen yn llawn ar wefan Estyn, yn ymwneud ag Ymgysylltu â Theuluoedd a Y Cyfnod Pontio i ddisgyblion o Dechrau'n Deg i'r Feithrinfa.

Ymgysylltu â Theuluoedd

Ymgysylltu â rhieni i wella presenoldeb disgyblion – oherwydd cefndiroedd amrywiol y disgyblion o ran iaith a diwylliant, teimlai'r arweinwyr ei bod yn bwysig cryfhau'r cysylltiadau â'r gymuned gynhenid er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o'r cydwerthoedd.
Yn ogystal â hyn, nododd yr ysgol nifer o ddosbarthiadau dysgu i oedolion, a fyddai'n annog mwy o gydweithio.
Aeth ati wedyn i gyflwyno mentrau ar gyfer disgyblion mewn angen, er mwyn sefydlu rhaglen gynhwysfawr i ymgysylltu â theuluoedd.
Mae tîm Ymgysylltu â Theuluoedd yr ysgol wedi gallu cefnogi a rhedeg darpariaeth ar ôl ysgol.
Y Cyfnod Pontio i ddisgyblion o Dechrau'n Deg i'r Feithrinfa
Helpu plant ag anghenion dysgu ychwanegol i wireddu eu potensial – cafodd yr arfer hwn ei roi ar waith mewn ymateb i gyflwyno'r Lleoliad Dechrau'n Deg ym mis Ebrill 2013.
O ganlyniad i'r lleoliad hwn, cynyddodd nifer y disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol a ddaeth i mewn i'r ysgol. Roedd cyfnod pontio didrafferth o'r lleoliad Dechrau'n Deg i mewn i'r feithrinfa yn bwysig er mwyn sicrhau parhad i'r disgyblion a'r rhieni, fel ei gilydd.
Hefyd, mae nifer y cyrsiau hyfforddi wedi gostwng, yn ogystal ag amser asiantaethau allanol yn yr ysgol.
Bu i'r ysgol ymateb trwy ddarparu hyfforddiant mewnol a thrwy greu amrywiaeth o ddarpariaethau ar gyfer disgyblion, yn cynnwys datblygu eu sgiliau echddygol manwl, ynghyd â grwpiau dyslecsia, anogaeth a chyfathrebu cymdeithasol.

 St Helens 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.