Ysgol Gynradd Craigfelen

Ysgol Gynradd Craigfelen

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd Craigfelen

Sir: Abertawe

Enw’r Pennaeth: Alison Williams

Nifer o fyfyrwyr: 185

 

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi cael gwobrau gan Lywodraeth Cymru, sy'n gysylltiedig â'i gwaith o ran datblygu sgiliau entrepreneuraidd ar gyfer disgyblion, gan gynnwys bod yn Rownd Derfynol y Criw Mentrus Cenedlaethol. 
Ym mis Chwefror 2016, cyrhaeddodd yr ysgol rownd derfynol genedlaethol Y Criw Mentrus yng Nghaerdydd.
Dyma'r trydydd tîm yn olynol o'r ysgol i gyrraedd y rownd derfynol. Mae'r timau wedi datblygu amrywiaeth o syniadau busnes, gan gynnwys becws o'r enw ‘The Crust of Craigfelen’, a ‘Boom’, sef menter gwneud siocled. Eleni, cyflwynodd y tîm ‘Jeff Books’, sef cwmni a greodd ac a gyhoeddodd lyfr ar gyfer plant iau.

Cliciwch ar y ddolen hon i weld tudalen YouTube yr ysgol sydd â rhagor o wybodaeth.

Dywedodd y Pennaeth, Alison Williams: “Roedd yn rhaid i'r disgyblion osod stondin arddangos, a chael eu cyfweld gan y beirniaid. Roedd y disgyblion yn glod i'r ysgol ac i'w busnes. Roeddent wedi siarad yn glir ac yn dda iawn â'r beirniaid, gan wneud argraff arnynt gyda'u gwybodaeth am y fenter.”
Mae'r ysgol hefyd wedi cael cydnabyddiaeth am ei chaffi cymunedol, y mae'r disgyblion yn ei arwain, o'r enw ‘Graigos Cafe’. Mae'r caffi'n cynnig brecwast i'r gymuned bob bore Gwener, yn y ganolfan gymunedol leol. 

Darllenwch ragor yma

Gweithio mewn partneriaeth

Mae'r ysgol hefyd yn gweithio'n agos gyda Choleg Gŵyr Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a Phrifysgol Abertawe i ddatblygu prosiectau partneriaeth yn ymwneud ag entrepreneuriaeth.
Cyflwynodd y Pennaeth, Alison Williams, weithdy mewn cynhadledd a drefnwyd gan Gyfarwyddiaethau Cyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Menter a Diwydiant, ac Addysg a Diwylliant, ar y pwnc Athrawon ac Addysg Entrepreneuriaeth.
Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar Addysgu Athrawon ar gyfer Entrepreneuriaeth, ac yn canolbwyntio'n benodol ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus athrawon sy'n gwasanaethu yn Slofenia.
"Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar sut y gallwn gynnwys prosiectau entrepreneuraidd llwyddiannus yn y cwricwlwm Cymreig presennol. Cafodd dderbyniad da iawn, gan roi Abertawe 'ar y map', ac roedd yn arddangos y ffordd rydym yn datblygu ein darpariaeth i gynnwys ac ymgorffori sgiliau entrepreneuraidd ar draws y cwricwlwm," meddai Alison.
Roedd disgyblion o'r ysgol hefyd wedi rhoi cyflwyniad mewn Uwchgynhadledd Fyd-eang ar gyfer Addysgwyr Entrepreneuraidd, a gynhaliwyd gan PCYDDS.
Daeth yr uwchgynhadledd â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol mewn addysg entrepreneuraidd ynghyd i gymryd rhan mewn trafodaethau lefel uchel, ac i ystyried safbwyntiau byd-eang a all effeithio ar y gwaith o lunio polisïau, neu sydd wedi effeithio ar y gwaith hwn.
Bydd y canlyniadau yn sail i arfer gorau rhyngwladol o ran menter, entrepreneuriaeth, ac addysgu, dysgu a gwerthuso entrepreneuraidd. 
Mae gwaith Ysgol Gynradd Craigfelen hefyd wedi cael ei gydnabod a'i ddethol i gymryd rhan mewn prosiect Ewropeaidd sy'n anelu at rannu arfer da o ran addysg menter ar draws pob sector a lefel.
Yn rhan o'r prosiect, mae'r ysgol wedi creu cyfres o astudiaethau achos y bydd addysgwyr y mae arnynt eisiau datblygu eu cwricwlwm, ond sy'n newydd i'r agenda, yn gallu eu darllen a'u defnyddio fel canllaw i'w rhoi ar ben ffordd.
Bydd yr astudiaethau achos yn cael eu rhannu ledled Ewrop, a bydd hyn yn arwain at rannu ein gwaith nid yn unig yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, ond hefyd yn rhyngwladol mewn amrywiaeth eang o wledydd.

Cyfleoedd

O dan y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion, mae'r ysgol wedi cael y statws ‘gwyrdd’ am y ddwy flynedd ddiwethaf.
Mae hyn wedi creu cyfleoedd i arwain cymorth ysgol i ysgol dan arweiniad Ymgynghorydd Her ERW yr ysgol.
Mae'r ysgol hefyd wedi datblygu cysylltiadau â nifer o leoliadau eraill ar hyd a lled y rhanbarth.
Yn ogystal, mae wedi datblygu system i ddangos effaith y cymorth ysgol i ysgol hwn, sy'n adlewyrchu'r effaith gadarnhaol y mae'r ysgol wedi ei chael mewn meysydd eraill, er enghraifft datblygu sgiliau entrepreneuraidd a strategaethau asesu ar gyfer dysgu.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.