Ysgol Portfield

Ysgol Portfield, Hwlffordd

Enw’r Ysgol: Ysgol Portfield

Sir: Sir Benfro

Enw’r Pennaeth: Sue Painter

Nifer o fyfyrwyr: 147

 

 

Mae plant yn Ysgol Portfield, Hwlffordd, ar flaen y gad o ran defnyddio technoleg i wella eu gwaith. 
Yn dilyn asesiad allanol sylweddol, mae'r ysgol wedi cael ei gwobrwyo â Marc TGCh NAACE unwaith eto. 
Mae'r wobr yn cydnabod llwyddiant yr ysgol o ran datblygu defnydd strategol o dechnoleg mewn gweinyddiaeth ac ar draws y cwricwlwm. Dyfernir y Marc TGCh pan fydd ysgol wedi bodloni aseswr bod ei chynlluniau a'i darpariaethau wedi cyrraedd y safon genedlaethol neu wedi rhagori arni. 

Arloeswr Digidol 

Fel ysgol Arloesi Digidol, mae Ysgol Portfield yn arwain grŵp o ysgolion arbennig yn natblygiad y fframwaith Cymwyseddau Digidol newydd, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru ac ysgolion uwchradd a chynradd arloesol eraill.
Bydd fframwaith drafft yn cael ei ddatblygu i'w rannu â'r holl ysgolion yng Nghymru ar gyfer mis Medi 2016.
Mae Ysgol Portfield yn defnyddio ystod o dechnoleg i helpu disgyblion i gael mynediad i'r cwricwlwm ac i gyfathrebu, megis technoleg 'eye gaze' a chyfrifiaduron llechen.
Mae disgyblion yn defnyddio technoleg mewn sawl gwers ac yn dysgu am e-ddiogelwch.
Dywedodd y Pennaeth, Sue Painter: “Fe wnaeth y ffordd y mae addysgu'n galluogi disgyblion i ddatblygu a defnyddio eu gallu digidol â hyder trwy ystod eang o gyd-destunau priodol a phrofiadau heriol greu argraff ar yr aseswr marciau TGCh.
“Rwy'n credu bod technoleg wedi cael effaith enfawr ar fynediad a chyfathrebu, a'i bod yn galluogi pobl ifanc i gael llais a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd.”

Effeithiol

Cafodd yr ysgol ei chlustnodi'n un 'Werdd' mewn perthynas â system Gategoreiddio Genedlaethol Llywodraeth Cymru.
Yn dilyn ymweliad â'r ysgol, nododd Ymgynghorydd Her ERW, Heidi Brenton, fod y ddarpariaeth ysgol yn effeithiol iawn a bod yr holl ddisgyblion bron yn gwneud cynnydd da iawn o ran camu tuag at eu targedau Cynllun Addysg Unigol a thuedd sy'n gwella o ran canlyniadau yn yr holl gamau allweddol.
“Mae datblygiad proffesiynol yr holl staff yn flaenoriaeth fawr a chynllunnir yn fanwl ar ei gyfer,” meddai Mrs Painter.
“Rydym yn monitro'r holl agweddau ar waith yr ysgol ac mae gennym weithdrefnau hunanwerthuso trylwyr." Mae'r ysgol yn hynod effeithiol o ran ei defnydd o ddata ar lefel disgyblion unigol, mae ganddi systemau pwrpasol arloesol ar gyfer tracio cynnydd, ac mae'n ysgol arweiniol mewn gweithgareddau moderneiddio rhagorol ochr yn ochr ag ysgolion arbennig ar draws ERW a Chymru.
Mae'r ysgol wedi datblygu cylchred Rheoli Perfformiad effeithiol sydd wedi'i seilio ar wella ysgolion, cysylltu targedau disgyblion, Cynlluniau Addysg Unigol, ac adolygiadau tymhorol gyda chynllunio datblygiad ysgol gyfan a datblygiad proffesiynol parhaus.
Hefyd mae'r ysgol yn rhannu arfer da ledled yr Awdurdod Lleol a'r tu hwnt trwy raglen allgymorth effeithiol sy'n darparu cymorth ac arbenigedd mewn ysgolion prif ffrwd eraill.

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.