Cefn Hengoed

Cefn Hengoed

Enw’r Ysgol: Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed

Sir: Abertawe

Enw’r Pennaeth: Mrs Sue Hollister

Nifer o fyfyrwyr: 672

Mae Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed wedi dechrau y Prosiect Ysgol Greadigol Arweiniol – cynllun cydweithredol a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Gyda help yr Asiant Creadigol, Sarah Hopkins, mae'r ysgol wedi dyfeisio prosiect o'r enw 'Build' sy'n seiliedig ar STEM. Roedd hwn yn targedu grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 8 sy'n ddysgwyr gallu canolig i isel ac sydd, ar y cyfan, wedi ymddieithrio a heb unrhyw hyder na dyheadau.
Meddai'r Dirprwy Bennaeth, Mrs Heather Cooper: “Ein nod ar gyfer y prosiect hwn oedd ailennyn diddordeb y disgyblion yn yr ysgol, cynyddu eu hyder mewn dysgu, ynghyd â'u mwynhad ohono, a chodi eu safonau mewn Gwyddoniaeth a Rhifedd, a hynny oll trwy weithgareddau creadigol, ymarferol.
“Cynhaliwyd diwrnod lansio yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ddiwedd mis Ionawr 2016, a gofynnom i bensaer o'r cwmni a ddyluniodd yr adeilad ddod i roi anerchiad ysbrydoledig i'r disgyblion.”

Gweithgareddau

Cynhaliwyd diwrnodau ‘Build’ yn ystod mis Chwefror 2016, pan ddaeth dau ymarferwr o'r grŵp Assemble, sydd wedi ennill Gwobr Turner, i'r ysgol, a threulio amser gyda'r disgyblion.
Roeddent wedi'u lleoli yn un ardal o'r ysgol, a rhoddodd yr arlunwyr amrywiaeth o weithgareddau iddynt i'w gwneud.
Roedd hyn yn cynnwys edrych ar adeileddau a deunyddiau, yn arbennig, concrit, a chafodd y disgyblion gyfle i wneud eu teils a'u ffurfiau concrit eu hunain.
“Aeth yr athrawon a oedd wedi'u hamserlenni i'w haddysgu yn ystod y dydd gyda nhw yn ystod eu gwersi. Roedd hyn yn golygu eu bod yn cyfrannu'n uniongyrchol at y gweithgareddau a'r heriau adeiladu, ac y gallent gynllunio unrhyw wersi dilynol a ddeilliai ohonynt yn y ffordd orau posibl,” ychwanegodd Mrs Cooper.
“Daeth yn amlwg yn ystod y cyfnod hwn fod y cyfle i gysylltu'r cwricwlwm â'u gweithgareddau yn fwy eang nag yr oeddem wedi'i ragweld. Roedd athrawon nad oedd eu pynciau wedi'u cynnwys yn y prosiect yn wreiddiol yn gallu awgrymu cyfleoedd ar gyfer dysgu, ynghyd â gwersi dilynol.”

Canfyddiadau Cychwynnol

Mae'r prosiect yn mynd rhagddo ar hyn o bryd, ac mae'r disgyblion yn cael eu hasesu trwy gydol y prosiect. Byddwn yn dod i gasgliadau tuag at ddiwedd y flwyddyn academaidd er mwyn sefydlu pa ddeilliannau sydd wedi'u cyflawni.
Mae'r canfyddiadau cychwynnol, o ganlyniad i arsylwi ar y disgyblion yn ystod y diwrnodau lansio ac adeiladu, wedi bod yn addawol.
“Cymerodd yr holl ddisgyblion ran yn y gweithgareddau â brwdfrydedd. Roeddent yn gallu cydweithio, weithiau yn datrys materion er mwyn dod yn ôl at y llwybr cywir, ac, ers cymryd rhan yn y prosiect hwn, mae nifer wedi codi neu newid eu dyheadau tymor hir o ran eu gyrfaoedd,” meddai Mrs Cooper.

 Cefn Hengoed 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.