Ysgol Bro Dinefwr

Prosiect IntoFilm Ysgol Bro Dinefwr

Enw’r Ysgol: Ysgol Bro Dinefwr

Sir: Caerfyrddin

Enw’r Pennaeth: Julie Griffiths

Nifer o fyfyrwyr: 1185

Mae ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin wedi sefydlu clwb ffilm wythnosol. Mae prosiect IntoFilm Ysgol Bro Dinefwr wedi sefydlu'r clwb er mwyn targedu disgyblion CA3, yn benodol disgyblion sy'n gymwys am Brydau Ysgol am Ddim, y rhai sy'n agored i niwed neu'r rheini sydd wedi ymddieithrio.
Mae trafodaethau, adolygiadau a chyfleoedd ffilmio wedi dod i law o ganlyniad i'r clwb.
Hafan Defnyddiwyd arian gan y Grant Cynnig i Ddisgyblion a roddwyd i ysgolion a oedd yn rhan o Her Ysgolion Cymru i brynu offer, camerâu, ipads a meddalwedd golygu. 
"Mae'r clwb ffilm yn dwyn ynghyd ddisgyblion o'r un meddylfryd ledled Cyfnod Allweddol 3; rhai sydd â diffyg hyder neu sy'n cael anhawster i ffurfio cyfeillgarwch,"meddai'r Pennaeth Julie Griffiths.
"Mae'r clwb yn cynnig hafan i'r disgyblion hyn a hefyd cyfle i ryngweithio gyda chyd-ddisgyblion a thrafod pynciau sydd o ddiddordeb iddynt."
Mae gan ddisgyblion elfen ar berchnogaeth y clwb, gan ofyn a dewis y ffilmiau sy'n cael eu dangos. Mae hwn yn ennyn rhagor o frwdfrydedd a chefnogaeth ar gyfer y clwb ac mae sawl cyfeillgarwch wedi datblygu o ganlyniad i'r profiad hwn sy'n cael ei rannu a'r profiad o annibyniaeth." 

Hwb i sgiliau

Yn ogystal â'r agweddau cymdeithasol, mae'r disgyblion hefyd yn cael eu hannog i drafod gwahanol agweddau ar y ffilm.
Yn dibynnu ar y disgyblion, mae hyn yn cynnwys mynegi barn ar y stori, y cymeriadau yn ogystal â'r technegau ffilmio.
Anogir disgyblion hefyd i ysgrifennu adolygiadau o ffilmiau, a ellir eu cyflwyno i'r wefan, ac mae'r adolygiadau misol gorau yn ennill gwobr.
Er nad oes dim cydnabyddiaeth am adolygiadau trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y sefydliad, anogir disgyblion sy'n siarad Cymraeg i ysgrifennu'n Gymraeg a bydd y cynigion yn cael eu barnu o fewn yr ysgol.
Y nod yw gwella eu sgiliau trawsieithyddol, gan hyrwyddo defnydd y ddwy iaith o fewn yr ysgol a'i sefydliadau partner.
Mae cyfleoedd pellach wedi dod i law o ganlyniad i'r berthynas dda rhwng cynrychiolydd IntoFilm ac arweinydd y Clwb Ffilm yn yr Ysgol.


Cynhwysiant

Mae'r gweithdai ffilm ar hyn o bryd yn cael eu cynnal gyda grŵp o flwyddyn 9.
Y nod yw targedu pob proses wrth greu ffilm, gyda'r nod o'r dosbarth yn cynhyrchu ei ffilm ei hun.
Y disgyblion fydd yn cynllunio, sgriptio, ffilmio a golygu.
Mae'r ffilm yn rhan o brosiect rhwng yr ysgol a choleg ym Mhatagonia. Rhoddir iPad i bob disgybl, ac mae'n cael ei ddyrchafu i rôl sydd o ddiddordeb iddo ef/hi o fewn y broses o greu ffilm.
"Mae pob disgybl yn gweithio'n unigol er mwyn cyflawni ei rôl ac yna mae'n cydweithio â'r grŵp a'r dosbarth er mwyn cynhyrchu un ffilm gyflawn" ychwanegodd Mrs Griffiths.
"Ar gyfer y disgyblion hyn, sydd fel arfer yn cael eu hasesu ar eu gallu i fynegi eu creadigrwydd ar bapur, mae creu 'stori symudol' yn defnyddio sgiliau a thechnegau newydd sydd wedi sicrhau bod pob disgybl yn cael ei gynnwys.
"Mae wedi amlygu'r talentau o fewn yr ystafell ddosbarth ac mae wedi creu amgylchedd dysgu cadarnhaol, gyda phob disgybl yn ennill hyder trwy wahanol gamau yn ystod y prosiect."
Yn dilyn y prosiect hwn, mae rhagor o botensial ar gyfer y sesiynau hyn o fewn dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 3.
"Yn sgil natur y cyfleoedd sydd ar gael i gydweithio ag IntoFilm, byddai disgyblion AAA hyd at y grwpiau Mwy Galluog a Dawnus yn elwa'n fawr ar y sgiliau amrywiol y gellir eu datblygu, sy'n amrywio o dechnegau creu sain wahanol, i gyfarwyddo a golygu meddalwedd arbenigol," ychwanegodd Mrs Griffiths.
"Byddai hwn, ynghyd â'r cyffro y mae ffilmiau yn ei roi i ddisgyblion, yn sicrhau profiad dysgu amhrisiadwy llawn brwdfrydedd.
Byddai'r prosiect hefyd yn amhrisiadwy er mwyn hyrwyddo gwaith pontio pellach gyda'r ysgolion clwstwr cynradd."

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.