Ysgol Rhydygors

Ysgol Rhydygors

Enw’r Ysgol: Ysgol Rhydygors

Sir: Caerfyrddin

Enw’r Pennaeth: K Corcoran

Nifer o fyfyrwyr: 45

 

Yn ddiweddar mae'r ysgol yng Nghaerfyrddin wedi bod yn cymryd rhan mewn dau brosiect celf gwahanol.

Yn ogystal â chwblhau prosiect Momentwm Cam II trwy Engage Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru mae'r ysgol hefyd wedi ymgymryd â Phrosiect Murlun i greu ardal liwgar yn nhref Caerfyrddin.

Prosiect Momentwm

Fel rhan o'r Prosiect Momentwm, bu grŵp o ddisgyblion yn gweithio gyda'r artist Angharad Pearce Jones ac Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin. Cynhaliwyd y prosiect dros bum diwrnod.
Roedd hyn yn cynnwys un diwrnod yn yr oriel a phedwar diwrnod yng ngweithdy Angharad Pearce Jones.
Roedd tri disgybl CA4 wedi dylunio a chreu cerflun metel ar raddfa fawr.  Ariannwyd y prosiect trwy Engage Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae prosiect Momentwm (Cam I a II) yn amlygu gwerth cryfhau'r cysylltiadau ag asiantaethau allanol.
Mae'r cysylltiadau hyn wedi cefnogi a gwella ansawdd y dysgu ac addysgu mewn celf a dylunio yn Ysgol Rhydygors.
Mae gweithio'n agos ag Oriel Myrddin ac artistiaid ategol wedi cynnig cyfoeth o gyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer yr holl staff yn yr ysgol.
Dywedodd Louise Morgan, athrawes celf a dylunio yn Ysgol Rhydygors: "Mae mor bwysig i'n holl ddisgyblion gael cyfeiriad. Mae dod o hyd i'r hyn sydd o ddiddordeb iddynt a chynnig cyfleoedd newydd i ddatblygu'u sgiliau yn fodd o'u gosod ar y llwybr tuag at gynnydd.
"Ni fyddai modd dyblygu'r cyfoeth o arbenigedd y mae'r artist yn ei rannu â'r bobl ifanc yn yr ysgol.
"Trwy gydol bob gweithdy mae awydd yr artist i greu bob amser yn bresennol. Mae'r angerdd tuag at greu yn ysbrydoli'r bobl ifanc a heb yn wybod iddynt maent yn newid o fod yn ddisgyblion ac yn datblygu yn artistiaid a chynhyrchwyr."

"effaith gadarnhaol"

"Mae wedi bod yn fraint gweld hyn ac mae wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar y diwylliant dysgu yn yr ystafell ddosbarth celf a dylunio yn yr ysgol. "Mae'r amgylchedd dysgu'n cael ei hyrwyddo fel ardal stiwdio y gall pobl ifanc greu a dysgu mewn modd sy'n dangos parch at ei gilydd," dywedodd Louise. Roedd tri o'r disgyblion wedi dylunio, gwneud a gosod y cerflun parhaol hwn ar dir yr ysgol.

ysgol Rhydygors 3

Prosiect Murlun

Mae Ysgol Rhydygors hefyd wedi ychwanegu lliw at ganol tref Caerfyrddin. Gofynnwyd i'r ysgol greu murlun ar wal ochr siop y gemydd Pandora. Rhoddwyd gwahoddiad i'r artist lleol Swci Delic weithio gyda'r disgyblion. "Roedd gweithio gyda'n gilydd yn gyffrous iawn a chafodd y wal 25 metr ei thrawsnewid yn ardal yn llawn lliw a phatrwm" meddai Louise.
Gweithiodd y tîm gyda gweledigaeth a brwdfrydedd a chwblhawyd y prosiect mewn pum diwrnod.
"Roedd yr adborth cadarnhaol gan y cyhoedd yn ystod yr wythnos wedi ysbrydoli'r disgyblion," ychwanegodd Louise.
Mae Pandora wedi rhoi rhodd i'r disgyblion am y gwaith sef taith o gwmpas celf strydoedd Llundain a gweithdy graffiti ym mis Tachwedd. 

 Ysgol Rhydygors 2

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.