Ysgol Gyfun Ystalyfera

Myfyrwyr bl 9 gyda'r athrawes Helen Edwards cyn bod hi'n mynd i gynhadledd e-gefeillio ym Mrwsel

Enw’r Ysgol: Ysgol Gyfun Ystalyfera

Sir: Castell Nedd Port Talbot

Enw’r Pennaeth: Matthew Evans

Nifer o fyfyrwyr: 1200

 

Ar ôl cymryd rhan mewn prosiect e-gefeillio, enillodd yr ysgol Label Ansawdd a chymerodd ran yn y ddegfed gynhadledd e-gefeillio ym Mrwsel.

Yn 2014, cymerodd yr ysgol ran mewn prosiect lle dechreuodd disgyblion Blwyddyn 8 bartneriaeth ag ysgol yn Ffrainc.

Nod y prosiect oedd bod disgyblion yr ysgol yn dod i adnabod disgyblion o'r un oedran â nhw mewn ardal o Ffrainc.

Cyfnewidiodd y disgyblion lythyrau, gan anfon cardiau Nadolig a'r Flwyddyn Newydd at ei gilydd, yn ogystal â ffotograffau a fideos.

Cynhaliwyd cystadleuaeth hefyd i dynnu llun o ddraig.

Meddai'r athrawes Helen Edwards: “Cynhaliwyd y gystadleuaeth hon am fod gennym ddraig ar ein baner ni, ac mae eu hardal nhw, sef Draguinan, yn cynnwys draig ar eu baner hwythau hefyd.

“Fe wnaethon ni hefyd anfon fideos o'n gilydd yn canu carolau'r Nadolig. “Roedd y profiad yn gyffrous i'r disgyblion ac yn fodd iddyn nhw wella'u sgiliau iaith hefyd,” meddai Helen.

Pan ddaeth y prosiect i ben ar ôl blwyddyn, ymgeisiodd yr ysgol am Label Ansawdd gan lwyddo i'w gael ym mis Medi.

Ysbrydoliaeth

Gwahoddwyd Helen i gymryd rhan yn y gynhadledd ym Mrwsel lle cyfarfu ag e-gefeilliaid a llysgenhadon eraill o wledydd ledled Ewrop, a bu modd iddi gael syniadau ac ysbrydoliaeth ar gyfer prosiectau pellach.

“Cymerais ran mewn gweithdai sydd wedi gwella fy sgiliau ac a fydd, gobeithio, yn gwneud fy mhrosiectau yn fwy diddorol i'r disgyblion sy'n cymryd rhan ynddyn nhw," meddai Helen.

“Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau prosiect arall gyda disgyblion blwyddyn 8, sydd newydd anfon eu neges e-bost gyntaf yn cyflwyno'u hunain i'w ffrindiau llythyru newydd yn Wassigny, gogledd Ffrainc.”

Bydd pum deg chwech o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y prosiect ac maen nhw'n llawn cyffro ynglŷn â hynny.

Meddai Adam Rushton: “Rwy'n teimlo y bydda i'n magu mwy o hyder mewn Ffrangeg trwy siarad yr iaith â phartner Ffrengig."

Yn fuan, bydd Llysgenhadon Iaith yr ysgol yn cymryd rhan mewn prosiect e-gefeillio ag ysgol yn Grenoble.

Cefnogaeth ERW

“Rwyf wedi cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddiant-mewn-swydd gan ERW ac maen nhw wedi fy helpu i ddatblygu gweithgareddau ar gyfer y prosiect e-gefeillio hwn,” meddai Helen.

“Rwy'n gobeithio cael rhagor o hyfforddiant er mwyn sicrhau bod fy nghynlluniau yn cynnal diddordeb y disgyblion mewn Ieithoedd Modern.” 

 

Ystalyfera big

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.