Ysgol Gyfun Aberdaugleddau

Ysgol Gyfun Aberdaugleddau

Enw’r Ysgol: Ysgol Gyfun Aberdaugleddau

Sir: Benfro

Enw’r Pennaeth: Rod Francis

Nifer o fyfyrwyr: 902

 

 

Mae ysgol uwchradd yn Sir Benfro wedi prynu amrywiaeth o offer ac offerynnau cerdd er mwyn ennyn diddordeb ystod o ddisgyblion sy'n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim a disgyblion sydd wedi ymddieithrio.
Sefydlwyd Rabbit Records ac mae eisoes wedi cynnal dau weithdy undydd i weithio gyda'r grŵp sydd wedi'i dargedu er mwyn cynhyrchu perfformiad dyddiol ar gyfer cynulleidfa.
Cynhaliwyd hefyd ddeuddeg gweithdy drama er mwyn annog disgyblion i ennyn diddordeb yn y celfyddydau mewn clybiau ar ôl ysgol yn Theatr Torch.

Poblogaidd

Dywedodd Rod Francis: "Mae'r ddau weithgaredd wedi bod yn llwyddiannus iawn â'r grŵp targed yn dangos brwdfrydedd tuag at berfformiad y band samba.
"Targedwyd ugain o ddisgyblion a bu pob un ohonynt yn gweithio'n galed trwy'r gydol y diwrnod gan chwarae rhan yn y perfformiad.
"Mae'r gweithdai drama ar ôl ysgol yn boblogaidd dros ben ac wedi llwyddo i gynnal grŵp brwdfrydig iawn o ddisgyblion. Bydd hwn bellach yn weithgarwch parhaus.
"Mae'r gweithdai yn parhau oherwydd bod y plant a'r tiwtoriaid wedi mwynhau eu hunain cymaint."
Bydd gweithdai cerddoriaeth pellach yn targedu rhagor o blant gan rannu'r diwrnod yn ddwy sesiwn bendant er mwyn gallu cynnwys rhagor o blant.

Y disgyblion yn arwain

Bydd y disgyblion a dargedwyd sydd wedi cymryd rhan yn arwain eu gweithdai eu hunain ar gyfer disgyblion CA2.
Bydd hyn yn dod yn ffocws ar gyfer y cwricwlwm Cerddoriaeth yn ystod y cyfnod pontio rhwng CA2 a CA3.
"Mae'r cryn dipyn o alw ar gyfer y gweithdy drama a bydd yr ysgol yn mynd ati i chwilio am noddwyr er mwyn cynnal hwn yn y dyfodol," ychwanegodd Mr Francis.
"Y disgwyliad yw y bydd y plant sy'n cymryd rhan yn hyderus i arwain cynhyrchiad cerddorol ar gyfer yr ysgol gyfan".

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.