Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy

Enw’r Ysgol: Ysgol Gynradd Yr Eglwys Yng Nghymru Rhaeadr Gwy

Sir: Powys

Enw’r Pennaeth: Mrs Linda Crockett

Nifer o fyfyrwyr: 160

 

 

 

Mae ysgol gynradd ym Mhowys wedi cael ei chanmol am ei hethos o fod yn gynhwysol ac o drin plant eraill â pharch.

Yn ystod mis Medi, mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy wedi derbyn achrediad y Mala Heddwch. 

Mae'r Wobr yn edrych ar grefyddau gwahanol, a sut y mae goddefgarwch a dealltwriaeth o eraill a'u credoau yn cael eu hyrwyddo.

Mae'n dathlu'r addysgu creadigol ac arloesol sy'n digwydd yn Ysgol Rhaeadr Gwy.

Paratoi

Cafodd yr ysgol ei hannog i anelu at y Wobr yn dilyn yr arolygiad eglwys adran 50 a gynhaliwyd yn yr ysgol ym mis Ionawr 2014.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2014-2015, aeth arweinwyr yr ysgol ati i gasglu gwybodaeth am bob digwyddiad a oedd yn cael ei gynnal yn yr ysgol.

Roedd y digwyddiadau'n cynnwys enghreifftiau fel cyfarfod gwrthfwlio y cyngor ysgol, y dathliadau Sant Ffolant pan ddathlwyd y Diwrnod Heddwch Rhyngwladol a phan roddodd y plant 'Gardiau Heddwch' i'w gilydd a mynd ati i gyfansoddi barddoniaeth Heddwch. 

Cafodd gwaith pwyllgor Eco yr ysgol hefyd ei ddefnyddio fel rhan o wobr y Mala Heddwch.  

"Nid oedd y staff a'r plant yn ymwybodol o wobr y Mala Heddwch gan nad oedd yr arweinwyr am iddynt deimlo dan faich gyda gwaith ychwanegol," meddai'r pennaeth Linda Crockett. 

“Ond erbyn mis Mawrth 2015, roedd y saith maes hunanwerthuso wedi cael eu cwblhau, a gellid cyflwyno'r gwaith papur a'r dystiolaeth.”

Dathlu gwahaniaeth

Er mis Mawrth, mae'r cyngor ysgol wedi datblygu Gardd Mala Heddwch, sy'n lle tawel wedi'i addurno â dalwyr breuddwydion (wedi'u gwneud gan y disgyblion) a dyfyniadau ysbrydoledig, pob un wedi'i ysgrifennu gan y disgyblion.

Mae'r plant yn gallu cael amser tawel yn yr ardd os ydynt wedi cynhyrfu neu'n teimlo'n flin oherwydd gweithredoedd plant eraill, ac mae'r plant hŷn yn helpu plant eraill i ddatrys unrhyw wrthdaro.

"Mae cymuned yr ysgol gyfan yn deall bod angen iddynt drin pobl eraill fel y maent hwy eu hunain yn dymuno cael eu trin," ychwanegodd Mrs Crockett. 

“Dyna neges aur y Mala Heddwch. Mae plant Blwyddyn 5 a 6 wedi astudio nifer o grefyddau gwahanol ac wedi darganfod mai dyma neges pob crefydd, hyd yn oed os yw'r credoau ychydig yn wahanol.

“Mae'r ysgol, trwy wobr y Mala Heddwch, yn ceisio addysgu'r disgyblion i ddathlu'r hyn sy'n gwneud pobl yn wahanol i'w gilydd.

"Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol yw y bydd y plant yn helpu i greu byd mwy goddefgar a heddychlon."

Y Dyfodol

Mae'r ysgol wedi ailysgrifennu ei chynllun gwaith Addysg Grefyddol yn seiliedig ar 12 o werthoedd sy'n cysylltu â'r Mala Heddwch. 

Mae'r gwaith ysbrydoledig a gynhyrchwyd gan y plant wedi cael ei ganmol gan ymwelwyr i'r ysgol.   

“Mae Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy yn ysgol wledig yng Nghanolbarth Cymru, ac ychydig iawn o amrywiaeth amlddiwylliannol sydd yno.

"Fodd bynnag, mae'r Mala Heddwch yn helpu'r ysgol i drafod materion hiliol ac i ddatblygu ymwybyddiaeth y plant o ddiwylliannau gwahanol, diwylliannau y byddant yn dod yn gyfarwydd â hwy yn ddiweddarach yn eu bywydau," meddai Mrs Crockett.

Y Mala Heddwch

Cafodd y Mala Heddwch ei eni mewn ystafell ddosbarth yn Ysgol Coedcae, Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

Roedd Pam Evans, y Pennaeth Astudiaethau Crefyddol, a'i disgyblion yn trafod digwyddiadau erchyll 11 Medi.

Yn ystod y drafodaeth ddosbarth, daethant i sylweddoli bod angen gwneud rhywbeth i frwydro yn erbyn rhagfarn ac anoddefiad crefyddol.

Cafodd y freichled Mala Heddwch ei chreu fel cynrychioliad syml o grefyddau'r byd yn byw ochr yn ochr mewn harmoni.

Bob blwyddyn, yn ystod tymor yr hydref, mae plant Blwyddyn 3 Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr Gwy yn gwneud y freichled Mala Heddwch fel rhan o'u gwaith Addysg Grefyddol.

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.