Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt

 Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt

Enw’r Ysgol: Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt

Sir: Abertawe

Enw’r Pennaeth: Jeff Bird

Nifer o fyfyrwyr: 1178

 

Mae ysgol yn Abertawe wedi ennill gwobr am ragoriaeth o ran ei darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog.

Mae Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt wedi ennill gwobr Her NACE Cymru yn ddiweddar ‒ a roddir am waith o ansawdd uchel gan yr ysgol gyfan, yr athrawon a'r llywodraethwyr, wrth herio'r holl ddisgyblion, gan gynnwys y rheini â galluoedd uchel, i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

CYMDEITHAS GENEDLAETHOL AR GYFER PLANT GALLUOG MEWN ADDYSG (NACE)

Mae pob ysgol sy'n ennill Gwobr NACE wedi cael asesiad trwyadl yn seiliedig ar dystiolaeth, sy'n gofyn am dystiolaeth a barn a gyflwynir gan yr ysgol, tystiolaeth diwrnod asesu a geir trwy gyfweliadau ym mhob rhan o gymuned yr ysgol a thystiolaeth sy'n deillio o waith samplu ansawdd yr addysgu a'r dysgu yn ystod y diwrnod asesu. Rhoddir gwobrau ar sail cyflawni'r triongliant hwn a chyda'r disgwyliad y bydd safonau nid yn unig yn cael eu cynnal ond hefyd yn cael eu gwella, fel sy'n ofynnol gan yr adroddiad a gyflwynir i'r ysgol.

Adnabod Disgyblion

Caiff disgyblion mwy galluog yn Ysgol Llandeilo Ferwallt eu hadnabod trwy asesiadau athrawon, arsylwi perfformiad a barn broffesiynol yn seiliedig ar y canlynol:
• cyswllt cynradd rhagweithiol
• dadansoddi gwybodaeth gan ysgolion cynradd partner gan gynnwys data perfformiad
• mewnbwn gan staff Tîm Blwyddyn
• trafodaeth â chydweithwyr
• asesiad parhaus o berfformiad a deilliannau
• gwybodaeth a gofnodwyd ynghylch monitro perfformiad a chyrhaeddiad.

Uchafbwyntiau

Dywedodd y Pennaeth Jeff Bird fod yr ysgol wrth ei bodd gyda'r crynodeb o gryfderau a amlygwyd gan yr aseswyr.

Mae'r rhain yn cynnwys:
• Dywedodd y disgyblion fod y gefnogaeth, yr heriau a'r cyfleoedd y mae'r ysgol yn eu darparu yn gwella eu hunanhyder ac yn eu galluogi i gyflawni deilliannau ardderchog.
• Mae'r cydlynydd yn darparu arweinyddiaeth gref a chaiff ei gefnogi'n dda gan uwch dîm rheoli'r ysgol. Mae'r holl randdeiliaid yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau mewn perthynas â darpariaeth MAT (mwy galluog a thalentog).
• Mae'r cyfnod pontio ar gyfer disgyblion MAT o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7 wedi'i strwythuro'n dda ac mae'n golygu bod modd cyfathrebu gwybodaeth ynglŷn â dysgwyr MAT a rhannu arbenigedd â chydweithwyr cynradd.
• Mae adborth yn sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol o'r camau nesaf i gyflawni eu targedau unigol.
• Rhoddir llais cryf i ddisgyblion, sy'n gwella hyder, hunan-barch, aeddfedrwydd a phrofiadau arweinyddiaeth y disgyblion.
• Mae cwestiynu medrus gan staff yn ehangu meddwl a dysgu disgyblion yn barhaus trwy gydnabod a herio ymatebion ymhellach.
• Mae rhediad y gwersi yn rhoi'r amser a'r cyfleoedd gorau posibl i gyfranogi, dysgu'n annibynnol, myfyrio a gwerthuso.
• Ceir cyfleoedd helaeth i ddisgyblion astudio pynciau ychwanegol sy'n ehangu profiadau dysgu disgyblion ymhellach. Mae'r rhain yn cynnwys: Ffotograffiaeth, Seicoleg, Lladin, Astudiaethau Ffilm, Gwyddoniaeth UG, Mathemateg Bellach yn ogystal ag amrywiaeth o opsiynau galwedigaethol.

Ychwanegodd Mr Bird: "Hoffem ddiolch i'r holl staff, yn enwedig ein cydlynydd MAT Dr Rob McCabe, ein Pennaeth Cynorthwyol Alison Sykes, disgyblion, rhieni a llywodraethwyr am eu cyfraniadau gwerthfawr at y diwrnod asesu.
"Roedd adborth ein Hymgynghorydd Her, Kerry Templeton, hefyd yn hynod gadarnhaol, a bydd yn parhau i'n cefnogi wrth inni fynd i'r afael â'r agweddau a amlygwyd yn ein Cynllun Datblygu Ysgol."

 

 

 

 Bishopston emblem

 

 

 

 

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.